Mogenpörts historia

Tillbaka | Hemsidan | Takasisin | Kotisivu

Uppdaterad 7.9.2003

 

 Johan Ståhl:

 

DEN ÄLDRE SLÄKTEN STÅHL FRÅN PYTTIS

   

Stora ofreden 1713-1721, då östra Sverige (nuvarande Finland) var ockuperat av ryska trupper, utgör för många släktforskare en ofta oöverkomlig stötesten. Nästan alla tjänstemän och hälften av prästerna hade flytt till den västra rikshalvan, liksom även stora delar av städernas borgerskap och skärgårdsbefolkningen. Administrationen bröt samman och som en följd härav saknas för denna tidsperiod nästan helt de källor i vilka genealogiska uppgifter skulle ha kunnat stå att finna. Kvar i landet fanns huvudsakligen lantbruksbefolkningen. Många hemman blev öde och en del av dessa upptogs så småningom av främmande personer.

Dessutom hade de stora hungersåren 1696-1697, då sannolikt en tredjedel av Finlands befolkning dog, lett till att många hemman fallit i ödesmål och till befolkningsförflyttningar, som försvårar släktforskningsarbetet.

 

Dessa ovanberörda problem gäller även den här undersökta släkten Ståhl. Släktens äldsta kända medlem är Henrik Henriksson Ståhl, som fr.o.m. 1722, då den svenska förvaltningen åter trädde i funktion, nämns såsom bosatt på ett hemman (Mantalslängden 1724: "Capitain Måns Methers hemman") i Virböle by i Pyttis (numera Strömfors). Han dog 27.2.1763 i en angiven ålder av 63 år och skulle alltså på denna grund vara född 1699 eller 1700. P.g.a. sin ungdom skulle han således inte ha hunnit bli upptagen i mantalslängden för år 1712, som var den sista före ockupationen. Endast personer mellan 15 och 63 år var nämligen skyldiga att betala mantalspenningar. {1} Det skulle därför gälla att hitta hans fader Henrik.

Henrik Henriksson Ståhl sägs ha haft en syster "Elsa Andersdotter", som avled 5.5.1753 på Mogenpört i Pyttis. Hennes ålder uppgavs då vara 24 år. Denna sistnämnda uppgift verkar dock vara felaktig, eftersom mantalslängderna för åren 1725 och 1726 nämner att en "Syster Lisa" bodde på Henriks hemman i Virböle. {2} Hon nämns inte i mantalslängderna för åren 1722-1724. Elisabet Andersdotter verkar alltså ha vara född under åren omedelbart före stora ofreden.

Utgående från detta resonemang verkar Henrik d.ä. ha dött och änkan ha gift om sig med någon Anders någon tid före den ryska ockupationen.

I Lindkoski by i Lappträsk bodde mot slutet av 1600-talet en Henrik Ståhl, som uppenbarligen var ryttare. {3} Han är sannolikt den Henrik Persson, som nämns i mantalslängderna 1676 och 1680 som dr[agon] och vars hustru nämns i mantalslängderna 1690, 1693, 1694 och 1697. {4} Jag kommer till att Henrik Ståhl och Henrik Persson är samma person genom det faktum, att den sistnämnde bodde på Matts Mårtensson Ståhls hemman i byn och således även själv kan ha burit samma tillnamn. {5} Huruvida Henrik och Matts var släkt med varandra är oklart, men alls inte uteslutet.

Matts Mårtensson Ståhls hemman verkar ha drabbats hårt av de stora nödåren. I 1699 års rannsakningslängd har antecknats, att hemmanet var öde och åbon död. Jordeboken åter nämner samma år, att hemmanet övertagits av Per Jordansson. Henrik eller hans hustru nämns inte efter 1697. {6}

Tidsmässigt är det inte omöjligt, att ryttaren Henrik Persson Ståhl är en "lämplig" far till Henrik Henriksson Ståhl, men än så länge är sambandet mellan dem knappast mera än ett antagande. Flera bevis eller indicier skulle behövas.

 

I Lindkoski nämns även en viss Ernest Johansson Ståhl, som på 1690-talet flyttade till Husuböle by i Veckelax. Han var gift och hade barn och var till yrket munsterskrivare. {7} I Kimoböle by i Lappträsk nämns åter fältväbeln Lorentz Ståhl, som 1688-1699 innehade ett hemman där. {8} Under de första årena av 1690-talet bodde på Lillkuppis (Stensnäs) enstaka hemman i Pyttis en kornett Ivar Ståhl, som verkar ha varit ogift och som snart försvinner. {9} Än så länge finns inga uppgifter om de tre sistnämnda Ståhlarna är släkt med varandra eller med tidigare berörda personer.

 

När Henrik Henriksson Ståhl 1740 eller 1741 flyttade bort från det hemman (Nr 3) i Virböle, som han förvärvat 1725, och bosatte sig i Mogenpört by i samma socken, övertogs det förstnämnda hemmanet av personer, som inte verkar ha varit (åtminstone närmare) släkt med Henrik. Däremot hade tillnamnet Ståhl redan hunnit bli även hemmanets namn, eftersom den nye innehavaren Isak Sigfridsson redan 1743 nämns med tillnamnet Ståhls. Hemmanet heter än idag Ståhls. I Strömfors bor fortfarande en släkt Ståhls, som härstammar från Isak Ståhls och hans bröder.

 

På Mogenpört bärs namnet Ståhl även av en annan släkt. Sedan Matts Eriksson Piispa 1808 gift sig med änkan efter Johan Henriksson Ståhl (tabell 7) och bosatt sig på 1/3 av Ståhls hemman, antog han i enlighet med tidens bruk hemmansnamnet Ståhl som tillnamn. Matts' son Jonas Mattsson Ståhl eller Blom köpte sedan 1852 denna hemmansandel (Lill-Ståhl) och från honom härstammar denna yngre släkt, som inte utreds här.

 

Ståhls hemman i Mogenpört bestod ursprungligen av två skilda kronohemman, Nr 4 och Nr 5. Dessa hade i slutet av 1600-talet blivit öde och 1722 upptagits av kapellanen i socknen Georg Wallgren för att 1730 - 1731 övertas av kyrkoherden Anders König. Henrik Henriksson Ståhl upptog först hemmanet Nr 4 och några år senare även hemmanet Nr 5, varefter de brukades i sambruk. Först år 1850 sammanslogs de bägge hemmanen formellt till ett enda med Nr 3 betecknat hemman.

 

I denna utredning redogörs dock av utrymmesskäl endast för de sex första generationerna av släkten. Idag fortlever släktnamnet, såvitt känt, endast bland de manliga ättlingarna till Alfred Ståhl (1880-1949), som nämns i tabell 14.

 

Bild 1. Mogenpört by i Pyttis år 1741. Hemmanens tomter har utmärkts med rött. Nummer 4 (längst till höger) utvisar tomten för det hemman som Henrik Henriksson Ståhl upptog tidigare samma år. Närmare om kartan här.

 

 

Tabell 1

I. Henrik Henriksson Ståhl. Född 1699/1700. Bonde, lots. Bodde åtminstone redan 1722 i Virböle by i Pyttis. Landbonde på kapten Måns Methers hemman där. Övertog 1725 Johan Renkewitz' hemman i byn. Flyttade 1740 eller 1741 därifrån till kronohemmanet Nr 4 i Mogenpört by. År 1742 under lilla ofreden kom hans hemman och grannhemmanet Nr 5 "i Mistning af Theras hästar, Boskap och små fähen samt annor Löös egendom". Nämns såsom stadslots i Fredrikshamn 1743. Lots på Mogenpört (1748, 1757, 1758). Upptog 1750 även kronohemmanet Nr 5 i Mogenpört. Hemmanen Nris 4 och 5 bildade tillsammans Ståhls hemman. Död i 63 års ålder 27.2.1763 i Pyttis (Mogenpört). {10} —Gift 26.12.1724 i Pyttis med Maria Larsdotter. Bondhustru. Vid giftermålet från Kungsböle by i Pyttis. Död i "60" års ålder 7.2.1766 i Pyttis (Mogenpört).

II. Barn

Anders Henriksson Ståhl. Född 28.10.1726 i Pyttis (Virböle). Död 15.5.1758 i Pyttis (Mogenpört).

Lars Henriksson Ståhl. Född 9.12.1728 i Pyttis (Virböle). Död 17.12.1728 i Pyttis (Virböle).

Johan Henriksson Ståhl. Född 25.2.1730 i Pyttis (Virböle). Död 26.2.1780 i Pyttis (Mogenpört, Ståhl). Tabell 2.

Anna Henriksdotter Ståhl. Född 7.10.1733 i Pyttis (Virböle). Död 10.10.1739 i Pyttis (Virböle).

Henrik Henriksson Ståhl. Född 2.3.1736 i Pyttis (Virböle). Död 4.7.1736 i Pyttis (Virböle).

Karl Henriksson Ståhl. Född 1.8.1737 i Pyttis (Virböle). Död 14.10.1739 i Pyttis (Virböle).

Henrik Henriksson Ståhl. Född 29.5.1740 i Pyttis (Virböle). Död 19.7.1811 i Pyttis (Mogenpört, Ståhl). Tabell 6.

Petter Henriksson Ståhl. Född 10.4.1745 i Pyttis (Mogenpört). Död 14.7.1791 i Pyttis (Mogenpört, Ståhl). Tabell 9.

Jonas Henriksson Ståhl. Född 24.1.1749 i Pyttis (Mogenpört). Utflyttade till Reval efter 3.5.1769, då han ännu hade deltagit i nattvarden i Pyttis. Sades 3.11.1770 ännu vara i denna stad. Hade senast 1775 återkommit till sin och brodern Henriks hälft (½) av kronohemmanet Ståhl Nris 4-5 i Mogenpört. Nämns ännu i mantalslängden 1782. Vidare öden okända. {11}

  

 Bild 2. Ståhls hemman i Mogenpört by i Pyttis delades först 1905 officiellt i tre delar, nämligen Lill-Ståhl RNr 3:1 (i dagligt tal "Lillstu") [1], Stor-Ståhl RNr 3:2 ("Stuvus") [2] och Ståhl RNr 3:3 ("Hannesas") [3].

  

Tabell 2

(från tabell 1)

II. Johan Henriksson Ståhl. Född 25.2.1730 i Pyttis (Virböle). Bonde på Ståhls kronohemman i Mogenpört by i Pyttis. Förestod efter föräldrarnas död husbondeskapet (värdskapet) på hemmanet, där han levde i oskiftat bo och samma matlag med sina bror Petter och även till en början med bröderna Henrik och Jonas. Hemmansandelens storlek blev till slut 2/3. Död 26.2.1780 i Pyttis (Mogenpört, Ståhl). {12} —Gift 1:o 12.12.1755 i Pyttis med Anna Samuelsdotter. Född cirka 1733. Vid giftermålet från Kvarnby i Pyttis. Död i 30 års ålder 6.1.1764 i Pyttis (Mogenpört). —Gift 2:o 14.5.1764 i Pyttis med Maria Hansdotter. Vid giftermålet från Västerby i Pyttis. Död 18.9.1807 i Pyttis (Mogenpört, Ståhl).

 

Bild 3. Johans bomärke 1764.

 

III. Barn  

1. Anders Johansson Ståhl. Född 13.9.1756 i Pyttis (Mogenpört). Död ung, i varje fall före 1764.

1. Johan Johansson Ståhl. Född 13.3.1758 i Pyttis (Mogenpört). Bonde på Ståhls kronohemman i Mogenpört by i Pyttis. Levde i gemensamt hushåll på 2/3 av hemmanet med sin halvbror Anders och sin farbror Petter (sedermera dennes tre söner). Sägs 1797 vara värd, d.v.s. husbonde. Det är sannolikt att han övertog husbondeskapet efter sin far. Död 31.5.1797 i Pyttis (Mogenpört, Ståhl). {13}

1. Maria Johansdotter Ståhl. Född 13.2.1761 i Pyttis (Mogenpört). Död 14.12.1776 i Pyttis (Mogenpört, Ståhl).

1. Kristina Johansdotter Ståhl. Född 17.12.1763 i Pyttis (Mogenpört). Död 8.1.1764 i Pyttis (Mogenpört).

2. Anna Johansdotter Ståhl. Född 1765. Död i fem månaders ålder 26.7.1765 i Pyttis (Mogenpört).

2. Anders Johansson Ståhl. Född 25.5.1766 i Pyttis (Mogenpört). Död 22.5.1820 i Pyttis (Mogenpört, Ståhl). Tabell 3.

2. Helena Johansdotter Ståhl. Född cirka 1769. —Gift 10.6.1792 i Pyttis med Matts Johansson Willström. Vid giftermålet bondson från hemmanet Willströms Nr 8 i Västerkyrkoby i Pyttis.

  

Tabell 3

(från tabell 2)

III. Anders Johansson Ståhl. Född 25.5.1766 i Pyttis (Mogenpört). Bonde på Ståhls kronohemman i Mogenpört by i Pyttis. Levde i gemensamt hushåll på 2/3 av hemmanet med sin halvbror Johan och sin farbror Petter (sedermera dennes tre söner). Husbonde, sannolikt fr.o.m halvbroderns död 1797. Död 22.5.1820 i Pyttis (Mogenpört, Ståhl). {14} —Gift 5.5.1799 i Pyttis med Anna Josefsdotter. Född 1771 och vid giftermålet från Ståhls hemman. Död 26.6.1855 i Pyttis.

IV. Barn  

Helena Andersdotter Ståhl. Född 7.9.1800 i Pyttis (Mogenpört, Ståhl). Bondhustru. —Gift 16.10.1823 i Pyttis med Peter Andersson Häggbom. Född 1799. Bonde på donationshemmanet Häggboms Nr 1 i Österkvarnby i Pyttis.

Johan Andersson Ståhl. Född 21.3.1802 i Pyttis (Mogenpört, Ståhl). Bonde. Död 10.2.1853 i Pyttis (Mogenpört, Ståhl). Tabell 4.

Maria Andersdotter Ståhl. Född 13.1.1805 i Pyttis (Mogenpört, Ståhl). Död 7.2.1869 i Pyttis (Österkvarnby, Häggboms-Skinnars). —Gift 7.10.1825 i Pyttis med Johan Samuelsson Skinnars. Född 1806. Bonde på Skinnars -benämnda del av donationshemmanet Häggboms Nr 1 i Österkvarnby i Pyttis. Död 24.11.1876 i Pyttis (Österkvarnby, Häggboms).

Henrik Andersson Ståhl. Född 28.7.1810 i Pyttis (Mogenpört, Ståhl). Död 12.9.1813 i Pyttis (Mogenpört, Ståhl).

Katarina Andersdotter Ståhl. Född 4.10.1814 i Pyttis (Mogenpört, Ståhl). Död 15.5.1821 i Pyttis (Mogenpört, Ståhl).

 

Tabell 4

(från tabell 3)

IV. Johan Andersson Ståhl. Född 21.3.1802 i Pyttis (Mogenpört, Ståhl). Bonde på kronohemmanet Ståhl Nris 4-5 (1850 sammanslagna till Nr 3) i Mogenpört by i Pyttis. Innehade tillsammans med sin fars kusiner Jonas, Anders och Petter Pettersöner Ståhl 2/3 av hemmanet. De köpte 1822 andelen till skatte. Bolagsförhållandet upphörde 1826 då de andra delägarna skiljde sig till ett eget matlag. Bebrukade därefter själv sin 1/3 av Ståhl. Byäldste (1841), vicenämndeman (1849). Död 10.2.1853 i Pyttis (Mogenpört, Ståhl). {15} —Gift 27.10.1825 i Pyttis med Maria Helena Jakobsdotter Pörtnora. Född 5.3.1807 i Pyttis (Pörtnor). Vid giftermålet från Pörtnor enstaka hemman i Pyttis. Död 26.6.1866 i Pyttis (Mogenpört, Ståhl).

V. Barn  

Anna Katarina Johansdotter Ståhl. Född 1.8.1826 i Pyttis (Mogenpört, Ståhl). Död 1.5.1897 i Pyttis. —Gift 9.7.1846 i Pyttis med Petter Jöransson Böhlsbacka. Född 24.7.1826 i Pyttis (Broby, Böhlsbacka). Bonde på hemmanet Böhlsbacka Nr 10 i Broby i Pyttis. Död 4.6.1855 i Pyttis (Broby, Böhlsbacka).

Greta Elisabet Johansdotter Ståhl. Född 23.7.1828 i Pyttis (Mogenpört, Ståhl). Död 12.12.1830 i Pyttis (Mogenpört, Ståhl) "Af våda bränd med hett vatten".

Anders Johansson Ståhl. Född 11.8.1833 i Pyttis (Mogenpört, Ståhl). Död 2.9.1880 i Pyttis (Mogenpört). Tabell 5.

Maria Ulrika Johansdotter Ståhl. Född 26.2.1851 i Pyttis (Mogenpört, Ståhl). Död 16.6.1880 i Pyttis (Broby, Böhlsbacka). —Gift i mannens första äktenskap 12.12.1872 i Pyttis med Petter Pettersson Böhlsbacka. Född 28.9.1844 i Pyttis (Broby, Böhlsbacka). Bonde på hemmanet Böhlsbacka Nr 10 i Broby i Pyttis. Död 18.12.1928 i Pyttis. Mannen gifte sig 29.12.1880 2:o med Vendla Johansdotter (Spens) (1852-1923).

 

Tabell 5

(från tabell 4)

V. Anders Johansson Ståhl. Född 11.8.1833 i Pyttis (Mogenpört, Ståhl). Bonde på 1/3 av Ståhls skattehemman i Mogenpört by i Pyttis. Sålde 1868, sannolikt p.g.a. av en för stor skuldbörda, hela sin andel åt Jonas Johansson Ståhl (tabell 12). Därefter sytningsman på hemmanet. Död 2.9.1880 i Pyttis (Mogenpört). {16} —Gift 8.7.1853 i Pyttis med Ulrika Mattsdotter Haavisto. Född 15.12.1832 i Pyttis (Västerkyrkoby, Haavisto). Vid giftermålet från hemmanet Haavisto Nr 1 i Västerkyrkoby i Pyttis. Död 17.11.1886 i Pyttis (Mogenpört).

 

Bild 4. Anders bomärke 1869.

 

VI. Barn  

Edla Maria Andersdotter Ståhl. Född 4.2.1854 i Pyttis (Mogenpört, Ståhl). Död 4.5.1854 i Pyttis (Mogenpört, Ståhl).

Anders Andersson Ståhl. Född 30.3.1855 i Pyttis (Mogenpört, Ståhl). Inhysing på Ståhls hemman i Mogenpört by i Pyttis. Sjöman (i kyrkoboken 1876-85), arbetare (kyrkoboken 1910-19). Död 3.12.1917 i Pyttis. —Gift 3.11.1889 i Pyttis med pigan på Ståhls hemman Maria Andersdotter. Född 5.1.1862 i Itis. Hon hade 1885 inflyttat till socknen från Strömfors. Död 7.9.1916. - Paret hade en dotter.

Johan Andersson Ståhl. Född 11.2.1858 i Pyttis (Mogenpört, Ståhl). Inhysing på Ståhls och Rasis hemman i Mogenpört by. Sista gången mantalsskriven i byn 1906. I Pyttis kyrkobok åren 1910-19 sägs han ha varit "i Kotka i 20 år". Benämns arbetare. Död 17.2.1913 i Kymmene. —Gift 10.8.1879 i Pyttis med Amalia Kristers. Född 20.12.1857 i Pyttis (Svartbäck, Kristers). Död 29.5.1944 i Kymmene. - Paret hade två döttrar och en son.

Fredrik Andersson Ståhl. Född 25.12.1860 i Pyttis (Mogenpört, Ståhl). Död 8.4.1863 i Pyttis (Mogenpört, Ståhl).

Karl Fredrik Andersson Ståhl. Född 25.5.1864 i Pyttis (Mogenpört, Ståhl). Inhysing på Ståhls hemman i Mogenpört by i Pyttis. Död 2.2.1905 i Pyttis (Mogenpört).

Tilda Maria Andersdotter Ståhl. Född 26.6.1867 i Pyttis (Mogenpört, Ståhl). Död 27.10.1869 i Pyttis (Mogenpört, Ståhl).

 

Tabell 6

(från tabell 1)

II. Henrik Henriksson Ståhl. Född 29.5.1740 i Pyttis (Virböle). Bonde på Ståhls kronohemman i Mogenpört by i Pyttis. Levde efter föräldrarnas död i oskiftat bo och matlag med sina bröder Johan (värd), Petter och Jonas. Skiljde sig på våren 1770 till ett egen matlag på (slutligen) 1/3 av hemmanet. Antog 1808 bondesonen Matts Eriksson Piispa till bolagsman. Död 19.7.1811 i Pyttis (Mogenpört, Ståhl). {17} —Gift 1:o 17.12.1761 i Pyttis med bondedottern Kristina Henriksdotter Daniels. Född 7.2.1745 i Pyttis (Västerkyrkoby). Död 1.1.1792 i Pyttis (Mogenpört, Ståhl). —Gift 2:o i hustruns andra äktenskap 25.4.1792 i Pyttis med Anna Simonsdotter Viiala. Född 5.3.1750 i Pyttis (Kvarnby). Ursprungligen bonddotter från hemmanet Viiala Nr 3 i Västerkvarnby i Pyttis. Död 28.2.1808 i Pyttis (Mogenpört, Ståhl). Hustrun hade 1:o gift sig 6.12.1782 med bonden på hemmanet Fransila Nr 12 i Broby i Pyttis Joel Pålsson Fransila (1732-1787) i dennes fjärde äktenskap.

III. Barn  

1. Katarina Henriksdotter Ståhl. Född 5.7.1765 i Pyttis (Mogenpört). Död 6.10.1781 i Pyttis (Mogenpört, Ståhl).

1. Anna Henriksdotter Ståhl. Född 25.4.1767 i Pyttis (Mogenpört). Död 27.4.1780 i Pyttis (Mogenpört, Ståhl).

1. Kristina Henriksdotter Ståhl. Född 3.5.1770 i Pyttis (Mogenpört, Ståhl). Död 16.7.1777 i Pyttis (Mogenpört, Ståhl).

1. Maria Henriksdotter Ståhl. Född 29.3.1776 i Pyttis (Mogenpört, Ståhl). Död 13.5.1777 i Pyttis (Mogenpört, Ståhl).

1. Elisabet Henriksdotter Ståhl. Född 8.2.1779 i Pyttis (Mogenpört, Ståhl). —Gift 23.9.1797 i Pyttis med Anders Mattsson Haavisto. Född 9.2.1777 i Pyttis (Västerkyrkoby, Haavisto). Bonde på hemmanet Haavisto Nr 1 i Västerkyrkoby i Pyttis. Död 5.8.1819 i Pyttis (Västerkyrkoby, Haavisto).

1. Johan Henriksson Ståhl. Född 4.3.1783 i Pyttis (Mogenpört, Ståhl). Död 15.6.1805 i Pyttis. Tabell 7.

1. Elsa Henriksdotter Ståhl. Född 10.5.1785 i Pyttis (Mogenpört, Ståhl). Död 23.5.1785 i Pyttis (Mogenpört, Ståhl).

2. Henrik Henriksson Ståhl. Född 1794. Död i 9 dagars ålder 1.8.1794 i Pyttis (Mogenpört, Ståhl).

 

Tabell 7

(från tabell 6)

III. Johan Henriksson Ståhl. Född 4.3.1783 i Pyttis (Mogenpört, Ståhl). Bonde, hemmanskarl på faderns 1/3 av Ståhls kronohemman i Mogenpört by i Pyttis. Drunknade 15.6.1805. —Gift i hustruns första äktenskap 24.4.1802 i Pyttis med Kristina Arvidsdotter. Född 29.2.1784 i Pyttis (Mogenpört, Tuskas). Vid sitt första gifte från hemmanet Tuskas Nr 1 i Mogenpört by. Hon gifte sig 2:o 17.2.1808 i Pyttis med bondesonen Matts Eriksson Piispa (1784-1843) från Piispas hemman i Österhirvikoski by i Pyttis. Matts antog sedermera tillnamnet Ståhl. Tretton dagar därförinnan hade Kristinas svärfar Henrik Henriksson Ståhl antagit Matts till bolagsman på sin andel eller 1/3 av Ståhls hemman. Kristina dog 6.8.1828 i Pyttis (Mogenpört, Ståhl). Barn fanns även i detta senare äktenskap. {18}

IV. Barn  

Maria Helena Johansdotter Ståhl. Född 18.11.1803 i Pyttis (Mogenpört, Ståhl). Död 30.12.1866 i Pyttis (Mogenpört, Rasi). Tabell 8.

Henrik Johansson Ståhl. Född 7.11.1805 i Pyttis (Mogenpört, Ståhl). Död 14.8.1809 i Pyttis (Mogenpört, Ståhl).

 

Tabell 8

(från tabell 7)

IV. Maria Helena Johansdotter Ståhl. Född 18.11.1803 i Pyttis (Mogenpört, Ståhl). Bondvärdinna på 1/3 av kronohemmanet Ståhl Nris 4-5 (1850 sammanslagna till Nr 3) i Mogenpört by i Pyttis. Köpte 1841 tillsammans med sin make hemmansandelen till skatte. Sålde 1852 hemmansandelen åt sin halvbror Jonas Mattsson Ståhl (Blom) (1820-1879). Död 30.12.1866 i Pyttis (Mogenpört, Rasi). {19} —Gift 1:o 12.10.1827 i Pyttis med Henrik Hansson Öhman. Född 1804. Vid giftermålet donationsbondeson från hemmanet Öhmans Nr 1 i Västerkvarnby i Pyttis. Makarna bodde åren 1827-1829 på Öhmans. Död 28.4.1832 i Pyttis (Mogenpört, Ståhl). —Gift 2:o 25.10.1833 i Pyttis med Henrik Mårtensson, som därefter antog tillnamnet Ståhl. Född 12.11.1804 i Pyttis (Österkyrkoby, Ståka torp under Stockfors gård). Vid giftermålet torparson från Stråka torp. Död 4.5.1850 i Pyttis (Mogenpört, Ståhl). —Gift 3:o i mannens andra äktenskap 7.10.1854 i Pyttis med Johan Andersson Rasi. Ursprungligt tillnamn Häggbom. Född 30.3.1812 i Pyttis (Österkvarnby, Häggboms). Ursprungligen bondeson från hemmanet Häggboms Nr 1 i Österkvarnby i Pyttis. Bonde (måg) på hemmanet Rasi Nr 2 i Mogenpört by. Byäldst 1856. Död 11.1.1877 i Pyttis (Mogenpört, Rasi). - Han hade 2.7.1827 1:o gift sig med bonddottern Maria Mattsdotter Rasi (1794-1854) från Rasis hemman i hennes andra äktenskap.

 

Bild 5. Maria Helenas bomärke 1851.

 

V. Barn  

2. Anna Lena Henriksdotter Ståhl. Född 20.12.1839 i Pyttis (Mogenpört, Ståhl). Död 2.4.1840 i Pyttis (Mogenpört, Ståhl).

2. Johan Henriksson Ståhl. Född 27.6.1840 i Pyttis (Mogenpört, Ståhl). Död 15.12.1843 i Pyttis (Mogenpört, Ståhl).

 

Tabell 9

(från tabell 1)

II. Petter Henriksson Ståhl. Född 10.4.1745 i Pyttis (Mogenpört). Bonde på Ståhls kronohemman i Mogenpört by i Pyttis, där han levde i oskiftat bo och samma matlag med sina bror (husbonden) Johan (sedermera dennes två söner) och även till en början med bröderna Henrik och Jonas. Hemmansandelens storlek blev till slut 2/3. Död 14.7.1791 i Pyttis (Mogenpört, Ståhl). {20} —Gift {21} cirka 1768 med Anna Jöransdotter. Född cirka 1750. Död i 63 års ålder 6.1.1813 i Pyttis (Mogenpört, Ståhl).

III. Barn  

Elisabet Pettersdotter Ståhl. Född 19.6.1769 i Pyttis (Mogenpört). Död 17.7.1777 i Pyttis (Mogenpört, Ståhl).

Margareta Pettersdotter Ståhl. Född 11.4.1771 i Pyttis (Mogenpört, Ståhl). Död ung.

Jonas Pettersson Ståhl. Född 24.12.1773 i Pyttis (Mogenpört, Ståhl). Död 14.1.1852 i Pyttis (Mogenpört, Ståhl). Tabell 10.

Elisabet Pettersdotter Ståhl. Född 10.11.1777 i Pyttis (Mogenpört, Ståhl). Död 4.8.1781 i Pyttis (Mogenpört, Ståhl).

Henrik Pettersson Ståhl. Född 20.10.1779 i Pyttis (Mogenpört, Ståhl). Död 3.5.1780 i Pyttis (Mogenpört, Ståhl).

Fabian Pettersson Ståhl. Född 15.8.1781 i Pyttis (Mogenpört, Ståhl). Död 18.11.1786 i Pyttis (Mogenpört, Ståhl).

Maria Pettersdotter Ståhl. Född 24.1.1784 i Pyttis (Mogenpört, Ståhl). Död 27.12.1864 i Strömfors (Keitala, Sisbacka). —Gift 20.10.1803 i Pyttis med Mårten Andersson. Född 1779. Torpare på Jomalsund torp under Kulla gård i Strömfors fram till 1819 eller 1820. Därefter husbonde på kronohemmanet Sundviks eller Sisbacka Nr 3 i Keitala by, vilket hemman var donerat åt Lovisa stad. Död 3.11.1842 i Strömfors (Keitala, Sisbacka).

Anders Pettersson Ståhl. Född 23.8.1787 i Pyttis (Mogenpört, Ståhl). Död 10.1.1876 i Pyttis (Mogenpört). Tabell 11.

Petter Pettersson Ståhl. Född 3.7.1791 i Pyttis (Mogenpört, Ståhl). Död 3.12.1854. Tabell 15.

 

Tabell 10

(från tabell 9)

III. Jonas Pettersson Ståhl. Född 24.12.1773 i Pyttis (Mogenpört, Ståhl). Bonde på Ståhls kronohemman i Mogenpört by i Pyttis. Levde i gemensamt hushåll på 2/3 av hemmanet med sina bröder Anders och Petter samt sin kusin Anders Johansson Ståhl (efter 1820 med dennes son Johan Andersson Ståhl) under den sistnämndes husbondeskap. De köpte 1822 hemmansandelen till skatte. Bolagsförhållandet upphörde 1826 då Jonas och hans bröder skiljde sig till ett eget matlag på 1/3 av hemmanet. Överlät 1827 mot sytning sin andel (1/9) av hemmanet åt brodern Anders. Död 14.1.1852 i Pyttis (Mogenpört, Ståhl). {22} —Gift 9.10.1796 i Pyttis med Maria Andersdotter. Född 7.7.1774 i Pyttis (Västerby, "Sexmans"). Död 10.7.1852 i Pyttis (Mogenpört, Ståhl).

IV. Barn  

Henrik Jonasson Ståhl. Född 11.12.1797 i Pyttis (Mogenpört, Ståhl). Död 16.12.1797 i Pyttis (Mogenpört, Ståhl).

 

Tabell 11

(från tabell 9)

III. Anders Pettersson Ståhl. Född 23.8.1787 i Pyttis (Mogenpört, Ståhl). Bonde på Ståhls kronohemman i Mogenpört by i Pyttis. Levde i gemensamt hushåll på 2/3 av hemmanet med sina bröder Jonas och Petter samt sin kusin Anders Johansson Ståhl (efter 1820 med dennes son Johan Andersson Ståhl) under den sistnämndes husbondeskap. De köpte 1822 hemmansandelen till skatte. Bolagsförhållandet upphörde 1826 då Anders och hans bröder skiljde sig till ett eget matlag på 1/3 av hemmanet. Övertog 1827 sina bröders hemmansandelar. - Valdes 1824 av sockenstämman till medlem av direktionen för Pyttis sockens sädeslånemagasin. Var 1826 - 1845 magasinets förvaltare. Kyrkvärd för Pyttis församling 1831 - 1870. En av Pyttis två elektorer vid förrättandet av lantdagsval till bondeståndet i Kymmene härad 1863. Död 10.1.1876 i Pyttis (Mogenpört). {23} —Gift 2.10.1810 i Pyttis med Kristina Jonasdotter. Född 22.11.1791 i Pyttis (Hinkaböle). Landbondedotter från Hinkaböle enstaka frälsehemman i Pyttis. Död 31.10.1849 i Pyttis (Mogenpört, Ståhl).

 

Bild 6. Anders namnteckning 1849.

 

IV. Barn  

Elisabet Andersdotter Ståhl. Född 5.8.1811 i Pyttis (Mogenpört, Ståhl). Död 12.5.1879 i Pyttis (Mogenpört, Ståhl). Tabell 12.

Jonas Andersson Ståhl. Född 7.8.1814 i Pyttis (Mogenpört, Ståhl). Död ung.

Anna Helena Andersdotter Ståhl. Född 7.8.1814 i Pyttis (Mogenpört, Ståhl). Död 23.8.1861 i Pyttis (Västerkyrkoby, Joas). —Gift 17.11.1835 i Pyttis med Johan Hansson Joas. Född 11.8.1810 i Pyttis (Västerkyrkoby, Joas). Bonde på hemmanet Joas Nr 9 i Västerkyrkoby i Pyttis. Död 13.11.1862 i Pyttis (Västerkyrkoby, Joas).

Petter Andersson Ståhl. Född 16.5.1831 i Pyttis (Mogenpört, Ståhl). Död 30.10.1831 i Pyttis (Mogenpört, Ståhl).

 

Tabell 12

(från tabell 11)

IV. Elisabet Andersdotter Ståhl. Född 5.8.1811 i Pyttis (Mogenpört, Ståhl). Bondvärdinna. Bosatt på skattehemmanet Ståhl Nris 4-5 (1850 sammanslagna till Nr 3) i Mogenpört by i Pyttis förutom åren 1834-50 då hon och familjen bodde på donationshemmanet Viiala Nr 3 i Västerkvarnby. Död 12.5.1879 i Pyttis (Mogenpört, Ståhl). —Gift 7.10.1834 i Pyttis med Jonas Johansson Viiala. Antog efter flyttningen till Mogenpört tillnamnet Ståhl (Bild). Använde även namnformen Stor-Ståhl. Född 18.5.1812 i Pyttis (Västerkvarnby, Viiala). Bonde. Husbonde på en del av donationshemmanet Viiala Nr 3 i Västerkvarnby i Pyttis fram till 1850, då familjen flyttade till 1/3 av skattehemmanet Ståhl Nr 3 i Mogenpört by i samma socken. En del (1/18) av hemmanet hade hustrun Elisabet 1849 ärvt efter sin mor, och resten (2/9 + 1/18) köpte makarna 1850 av Elisabets far och syster. Inköpte dessutom 1868 av Anders Johansson Ståhl (tabell 5) jämte hustru ytterligare 1/3 av Ståhls hemman. Död 6.7.1900 i Pyttis. {24}

V. Barn  

Dödfödd flicka Viiala. Född 27.6.1839 i Pyttis (Kvarnby).

Edla Jonasdotter Viiala. Född 18.11.1840 i Pyttis (Västerkvarnby, Viiala). Död 8.12.1840 i Pyttis (Västerkvarnby, Viiala).

Anders Jonasson Ståhl (f.d. Viiala). Född 10.12.1841. Död 11.3.1909 i Pyttis. Tabell 13.

Maja Greta Jonasdotter Ståhl (f.d. Viiala). Född 11.3.1844 i Pyttis (Västerkvarnby, Viiala). Död 1.2.1862 i Pyttis.

Johan Jonasson Ståhl (f.d. Viiala). Född 29.9.1846 i Pyttis (Västerkvarnby, Viiala). Död 29.5.1863 i Pyttis.

Henrik Jonasson Viiala. Född 16.9.1849 i Pyttis (Västerkvarnby, Viiala). Död 28.10.1849 i Pyttis (Västerkvarnby, Viiala).

Anna Lena Jonasdotter Ståhl. Född 25.10.1850 i Pyttis (Västerkvarnby, Viiala). Död 23.6.1918 i Pyttis. —Gift 9.11.1871 med Alexander Henriksson Axels (Nyby). Född 3.4.1845 i Pyttis (Svartbäck, Axels). Bonde i Svartbäck by i Pyttis. Död 24.8.1906 i Pyttis.

Fredrik Jonasson Ståhl. Född 29.4.1853 i Pyttis (Mogenpört, Ståhl). Död 9.9.1926 i Pyttis. Tabell 14.

I familjen fanns dessutom en fosterson Anders Salomonsson Taipale, född 15.12.1863.

 

Tabell 13

(från tabell 12)

V. Anders Jonasson Ståhl. Använde även namnformen Stor-Ståhl (Bild). Född 10.12.1841. Sjökapten (kofferdiskeppare). Erhöll 1902 vid arvsskifte efter föräldrarna 1/3 av hemmanet Ståhl Nr 3 (blev 1905 Stor-Ståhl RNr 3:2). Sålde 1909, tillsammans med hustrun, fastigheten åt sin brorson Alfred Ståhl (tabell 14). Död 11.3.1909 i Pyttis. {25} —Gift 1:o 9.11.1871 med Vilhelmina Jonasdotter Ståhl. Ursprungligt tillnamn, Blom. Född 20.8.1847 i Pyttis (Svartbäck, Bloms). Död 20.2.1883 i Pyttis. —Gift 2:o 25.6.1886 med Anna Helena Eriksdotter (Bild). Född 29.10.1856 i Pyttis (Mogenpört, Rasi). Död 2.9.1940 i Pyttis.

 

Bild 7. Anders namnteckning 1902.

 

VI. Barn  

1. Elisabet Andersdotter Ståhl. Född 3.6.1873 i Pyttis. Död 25.6.1873 i Pyttis.

1. Anders Vilhelm Andersson Ståhl. Född 21.2.1875 i Pyttis. Död 1.3.1886 i Pyttis.

 

Tabell 14

(från tabell 12)

V. Fredrik Ståhl (Bild). Född 29.4.1853 i Pyttis (Mogenpört, Ståhl). Bonde. Erhöll 1902 vid arvsskifte efter föräldrarna 1/3 av hemmanet Ståhl Nr 3 (blev 1905 Ståhl RNr 3:3). Sålde 1919, tillsammans med hustrun, fastigheten åt sönerna Johan och Hilmer. Död 9.9.1926 i Pyttis. {26} —Gift 17.12.1875 i Pyttis med tjänstepigan från Mogenpört Alexandra Mattsdotter (Bild). Född 10.6.1857 i Pyttis (Stensnäs, Krokö). Död 5.9.1934 i Pyttis.

 

Bild 8. Fredriks namnteckning 1902.

 

VI. Barn  

Rudolf Ståhl. Född 27.5.1879 i Pyttis. Död 10.11.1895 i Pyttis.

Alfred Ståhl (Bild). Född 12.12.1880 i Pyttis (Mogenpört, Ståhl). Jordbrukare på Stor-Ståhl RNr 3:2 (sedermera RNr 3:5) i Mogenpört by i Pyttis, vilken fastighet han 1909 köpt av sin farbror Anders Jonasson Ståhl (Stor-Ståhl) (tabell 13) jämte hustru. Död 23.3.1949 i Pyttis. {27} —Gift 21.9.1905 i Pyttis med handelsmansdottern från Mogenpört Aina Maria Anttas (Bild). Född 22.12.1884 i Pyttis (Mogenpört). Föräldrar: Kristoffer Anttas och Maria Eriksdotter. Död 20.7.1974. - Paret hade sju barn, varav en dotter.

Elisabeth Ståhl. Född 16.12.1882 i Pyttis. Död 13.3.1925. —Gift 7.2.1902 i Pyttis med Johan August Johansson. Född 13.6.1877 i Lappträsk. - Makarna emigrerade till Amerika cirka 1902.

Olga Ståhl. Född 16.12.1884 i Pyttis. Död 31.12.1966 i Pyttis. —Gift 22.9.1905 i Pyttis med Johan Pekkola. Född 23.4.1878 i Pyttis. Jordbrukare på en del av Stensnäs enstaka hemman i Pyttis. Död 16.5.1927 i Pyttis.

Anders Vilhelm Ståhl. Född 13.10.1887 i Pyttis. Död 10.11.1895 i Pyttis.

Johan Ferdinand Ståhl. Född 24.6.1889 i Pyttis. Jordbrukare i Mogenpört by i Pyttis. Hans halva av fastigheten Ståhl RNr 3:3 utstyckades 1935 till fastigheten Sved RNr 3:21. Familjen utflyttade 1937 från Ståhl ("Hannesas") till det nya bostadshuset på Sved. Sålde 1940, tillsammans med hustrun, fastigheten åt den ena av parets två döttrar jämte make. Död 1.7.1940 i Pyttis. {28} —Gift 30.11.1918 med Ida Sofia Heikkilä. Född 5.10.1886 i Kymmene. Död 3.10.1961 i Pyttis.

Hilda Maria Ståhl. Född 10.4.1891 i Pyttis. Död 26.9.1940 i Pyttis. —Gift i mannens andra äktenskap 14.9.1913 i Pyttis med Ville Wall. Född 10.5.1877 i Rautalampi. Död 13.2.1958 i Pyttis.

Amanda Ståhl. Född 7.2.1893 i Pyttis. - Emigrerade till Amerika. Avreste från Hangö 21.5.1913 med Finska Ångfartsaktiebolagets fartyg s/s "Arcturus" till Hull, England och 31.5.1913 vidare från Liverpool med Allan Lines fartyg s/s "Corsican" till St John, New Brunswick, Kanada. Biljett hade lösts ända till Sturgeon Falls, Ontario, Kanada. - Bosatte sig sedermera i Drummond, Wisconsin, USA, där hon arbetade vid Drummond Hotel. Flyttade därefter till det närbelägna Ashland. Adress (1961) 1614 2nd Street West, Ashland, Wisconsin, USA. Död 19.12.1960 i Ashland, Wisconsin, USA. {29} —Gift i USA med Oskar Robert Johnson. Tillnamn före utflyttningen, Råback. Född 19.9.1885 i Pyttis. Emigrerade till USA. Avreste från Hangö 21.5.1913 med samma fartyg som sin blivande hustru. Hade löst biljett till Drummond, Wisconsin, USA. Arbetade på sågen där. Död 1966 Ashland, Wisconsin, USA.

Amalia Ståhl. Född 18.12.1894 i Pyttis. Död 3.3.1920 i Pyttis. —Gift i mannens första äktenskap 19.3.1914 i Pyttis med Axel Ernst Enberg. Tillnamn till 18.2.1915, Rasi. Född 6.12.1892 i Pyttis. Bosatt i Mogenpört by i Pyttis. Död 18.4.1977 i Pyttis. Mannen gifte sig 21.3.1921 2:o med Alina Laine (1888-1979).

Hilmer Ståhl. Född 18.5.1897 i Pyttis. Jordbrukare i Mogenpört by i Pyttis. År 1935 avskiljdes broderns halva av fastigheten Ståhl RNr 3:3 till en självständig fastighet, medan Hilmer kvarblev med stommen Ståhl RNr 3:22. Sålde 1968, tillsammans med hustrun, fastigheten åt den enda dottern. Död 19.4.1978 i Pyttis. {30} —Gift 23.5.1919 i Pyttis med Ester Ingrid Tuomela. Född 19.8.1896 i Pyttis. Död 2.6.1969 i Pyttis.

 

Tabell 15

(från tabell 9)

III. Petter Pettersson Ståhl. Född 3.7.1791 i Pyttis (Mogenpört, Ståhl). Bonde på Ståhls kronohemman i Mogenpört by i Pyttis. Levde i gemensamt hushåll på 2/3 av hemmanet med sina bröder Anders och Jonas samt sin kusin Anders Johansson Ståhl (efter 1820 med dennes son Johan Andersson Ståhl) under den sistnämndes husbondeskap. De köpte 1822 hemmansandelen till skatte. Bolagsförhållandet upphörde 1826 då Jonas och hans bröder skiljde sig till ett eget matlag på 1/3 av hemmanet. Sålde 1827 sin andel (1/9) av hemmanet åt brodern Anders. Flyttade till Ruotsinsalmi fästning i Kymmene 1828. Dräng (1829), fiskare (1834, 1839) och arbetskarl (1839, 1849) och till slut inhysing (1850, 1854) där. I något skede verkar han även ha varit forman. Död 3.12.1854 skriven i Kymmene. {31} —Gift 27.10.1825 i Pyttis med Maria Elisabet Henriksdotter Buller. Född 1.5.1793 i Strömfors (Vahterpää, Österby). Bodde i Pernå 1811-13. Vid giftermålet lotsdotter från Strömfors. Utflyttade från Pyttis till Ruotsinsalmi med mannen. Återvände till Pyttis 1855 eller 1856. Död 4.7.1874 i Pyttis (Mogenpört, Ståhl).

IV. Barn  

Fredrika Pettersdotter Ståhl. Född 11.11.1826 i Pyttis (Mogenpört, Ståhl). Jungfru. Utflyttade till Ruotsinsalmi fästning i Kymmene 1828. Flyttade till Pyttis 1840. Inflyttade från Strömfors till S:t Petersburg 1846. Död 21.3.1864 i S:t Petersburg (S:t Katarina svenska församling).

Karl Pettersson Ståhl. Född 15.2.1829 i Kymmene (Ruotsinsalmi). "Mördad af en Rysk Soldat" 28.5.1837 i Kymmene (Ruotsinsalmi).

Lovisa Pettersdotter Ståhl. Född 6.9.1831 i Kymmene (Ruotsinsalmi). Utflyttade till Vederlax 1856. -Förelyst 14.11.1850 i Kymmene med soldaten Vasili Mickejeff.

Johan Pettersson Ståhl. Född 2.6.1834 i Kymmene (Ruotsinsalmi). Död 6.1.1837 i Kymmene (Ruotsinsalmi).

Anders Pettersson Ståhl. Född 17.8.1838 i Kymmene (Kotka). Död 14.3.1881 (?) i S:t Petersburg. Tabell 16.

 

Tabell 16

(från tabell 15)

IV. Anders Pettersson Ståhl. Född 17.8.1838 i Kymmene (Kotka). Skickades i 10 års ålder 1849 från Ruotsinsalmi samhälle till S:t Petersburg. Guldsmedsgesäll, guldarbetare där. Död 14.3.1881 (?) i S:t Petersburg. —Gift 18.10.1864 i S:t Petersburg med underofficersdottern Anna Jefimera Ivanova. Född cirka 1843. Död 1890 (?) i S:t Petersburg. {32}

V. Barn  

Konstantin Ståhl. Född 5.5.1866 i S:t Petersburg. Arbetare. Flyttade till Finland. Bosatt på Hovinsaari i Kotka (1912). Död 28.12.1932 i Kotka (ortodoxa församlingen).

Vladimir Ståhl. Född 3.2.1869 i S:t Petersburg. Guldsmedsgesäll. Bosatt i S:t Petersburg. —Gift 27.4.1898 (?) med Matrona Vasilejeva Grenjeva. Född 6.11.1876. - Inga uppgifter om makarna efter Finlands självständighet. Eventuella barn torde ha varit skrivna i en ortodox församlig. Inga uppgifter om barn i Finska passexpeditionens arkiv. {32}

Michail Ståhl. Född 29.7.1871 i S:t Petersburg. Sättare. Bosatt i S:t Petersburg. —Gift 7.7.1905 med Maria Viktorova Rusakova. Född cirka 1881. - Inga uppgifter om makarna efter Finlands självständighet. Eventuella barn torde ha varit skrivna i en ortodox församlig. Inga uppgifter om barn i Finska passexpeditionens arkiv. {32}

 

 

NOTER

1. Johan Gabriel von Bondsdorff, Storfurstendömet Finlands Kameral-Lagfarenhet, Helsingfors 1833, s. 582.

2. RA [Riksarkivet] 8777:1089 [länsräkenskaperna, volym : sida] och RA 8780:1095.

3. Begravda i Lappträsks kyrkoräkenskaper 1694 och 1697.

4. Soldaterna själva var befriade från mantalspengar (von Bonsdorff 1833 s. 584).

5. RA, Generalregistret över bosättningen i Finland, Pyttis I 1675-1694, s. 166 och Pyttis I 1695-1712, s. 172; Begravda i Lappträsks kyrkoräkenskaper 1697.

6. RA, Generalregistret över bosättningen i Finland, Pyttis I 1695-1712, s. 172.

7. Lappträsks doplängd 1691 och 1692; Matti Korhonen, Vehkalahden pitäjän historia II, Fredrikshamn 1981, s. 555; RA, Kymmenegårds och Lappvesi domsaga KO a 3 [1688], s. 230v-231.

8. Lappträsks doplängd 1692 och 1696; RA, Generalregistret över bosättningen i Finland, Pyttis II 1675-1694, s. 247 och Pyttis II 1695-1712, s. 255.

9. RA, Generalregistret över bosättningen i Finland, Pyttis I 1675-1694, s. 128 och Pyttis I 1695-1712, s. 126. Han tillhörde den adliga släkten Stiernkors och levde 1652-1700. Se Jully Ramsay, Frälsesläkter i Finland intill Stora ofreden, IV häftet, Helsingfors 1916, s. 435.

10. RA 8768:556; RA 8774:1367; RA, Kymmene och Lappvesi domsaga KO a 31 [1725], s. 201; Landsarkivet i S:t Michel, länsstyrelsen i Viborgs län, landskontoret, Kymmenegårds läns rannsakningsjordebok 1742, s. 89; RA 9953:403; RA 9962:388; RA, Justitiekollegiet (för Gamla Finland), akt 410 s. 815-818, akt 895 s. 966, akt 1005 s. 15; RA 9975:412-413.

11. RA, Kymmene domsaga i Gamla Finland, volym 26 [1770], s. 331v-332v; RA 10395a:86.

12. RA, Kymmene domsaga i Gamla Finland, volym 26 [1770], s. 331v-332v och volym 174 s. 243-246v; Landsarkivet i S:t Michel, länsstyrelsen i Viborgs län, landskontoret, utslag nr 55/1821.

13. RA, Kymmene domsaga i Gamla Finland, volym 174, s. 507-507v.

14. Se noterna 12 och 13.

15. RA, Viborgs läns mantalslängd 1826 (Vi 16), s. 391 (ett hushåll) jämförd med mantalslängden 1827 (Vi 18), s. 380 (två hushåll. Längden för Pyttis del avslutad 7.12.1826); RA, Senatens ekonomiedepartement, finansexpeditionen, skattebrevsliggare Dd 1 (två skattebrev), diarienummer BD 54/185 FE 25/89 1822.

16. Landsarkivet i S:t Michel, Kymmene domsaga, häradsrätten i Kymmene och Pyttis, lagfartsprotokollet (renoverat) 18.2.1868 § 16 och 9.3.1869 § 7; Jonas Johansson Ståhls (Viialas) arkiv, köpekontrakt "1869", rätteligen 1868.

17. Se not 12; RA, Kymmene domsaga i Gamla Finland, volym 40, Kymmenegårdska häradsrätten 30.11.1808 § 10.

18. Se not 17 (häradsrätten 1808).

19. RA, Senatens ekonomiedepartement, diarienummer BD 162/188 FE 107/144 1841; Landsarkivet i S:t Michel, Kymmene domsaga, häradsrätten i Kymmene och Pyttis socknars tingslag, lagfartsprotokollet (renoverat) 30.4.1853 § 29.

20. Se not 12.

21. Äktenskapet återfinns inte i Pyttis vigsellängd, vilket tyder på att hustrun kom från en annan församling. Vilken denna är är, trots efterforskningar, ännu oklart.

22. Se noterna 14 och 15.

23. Se not 15; Anders Pettersson Ståhls arkiv [innehas av författaren], Kymmene domsaga i Viborgs län, häradsrätten i Pyttis och Kymmene, lagfartsprotokollet 23.2.1828 §§ 57-58, 10.10.1828 §§ 23-24 och 25.2.1829 §§ 22-23; Herman Hultin, Pyttis socken, Helsingfors 1926, s. 112-113, 116, 128, 130, 153, 207.

24. Elisabet Andersdotter och Jonas Johansson Ståhls arkiv, protokollsutdrag: [Kymmene domsaga i Viborgs län,] häradsrätten i Kymmene och Pyttis, fastebrev 5.3.1851 § 162; Elisabet Andersdotter och Jonas Johansson Ståhls arkiv, köpebrev 1850; Se not 16.

25. Landsarkivet i S:t Michel, Kymmene domsaga, häradsrätten i Kymmene och Pyttis, fastebrev 10.12.1903 § 281; Se not 27.

26. Fredrik Ståhls arkiv: [Kymmene domsaga,] häradsrätten i Kymmene och Pyttis, fastebrev 10.12.1903 § 280; Hilmer Ståhls arkiv [ägs av Evi Yrjönen, Mogenpört]: [Kymmene domsaga,] häradsrätten i Kymmene och Pyttis, utdrag ur lagfartsprotokollet 24.1.1920 § 70.

27. Alfred Ståhls arkiv [innehas av författaren]: [Kymmene domsaga,] häradsrätten i Kymmene och Pyttis, fastebrev 11.3.1911 § 269.

28. Se not 26 (lagfartsprotokoll 1920); Eila och Lennart Hööks arkiv: [Itis domsaga,] häradsrätten i Lappträsk, Strömfors och Pyttis, utdrag ur lagfartsprotokollet 29.8.1940 § 54.

29. Wisconsin Department of Health and Social Services, Division of Health, dödsattest; Se även Lovisa domsaga DNr H 85/66.

30. Se not 26 (lagfartsprotokoll 1920); Lovisa domsagas lagfartsregister.

31. Se noterna 15 och 23 (lagfartsprotokoll); RA, Viborgs läns mantalslängd 1840 (Vi 44), s. 317; RA, Finska passexpeditionen i S:t Petersburg, grunddokument 11990/1850 (Fa 411); S:t Katarina svenska församling i S:t Petersburg, förelysta 27.9.1864.

32. RA, Finska passexpeditionen i S:t Petersburg, grunddokument 11990/1850 (Fa 411).

 

 

PERSONREGISTER

 

 

Tabell nummer

(i = inledningen)

Alexandra Mattsdotter 1857-1934

14

Anna Helena Eriksdotter 1856-1940

13

Anna Josefsdotter 1771-1855

3

Anna Jöransdotter 1750-1813

9

Anna Samuelsdotter 1733-1764

2

Anttas, Aina Maria 1884-1974

14

Axels (Nyby), Alexander Henriksson 1845-1906

12

Blom, Jonas Mattson -> se Ståhl, Jonas Mattsson

 

Blom, Vilhelmina Jonasdotter -> se Ståhl, Vilhelmina Jonasdotter

 

Buller, Maria Elisabet Henriksdotter 1793-1874

15

Böhlsbacka, Petter Jöransson 1826-1855

4

Böhlsbacka, Petter Pettersson 1844-1928

4

Daniels, Kristina Henriksdotter 1745-1792

6

Elisabet Andersdotter

i

Enberg, Axel Ernst 1892-1977

14

Fransila, Joel Pålsson 1732-1787

6

Grenjeva, Matrona Vasilejeva 1876-

16

Haavisto, Anders Mattsson 1777-1819

6

Haavisto, Ulrika Mattsdotter 1832-1886

5

Heikkilä, Ida Sofia 1886-1961

14

Henrik Mårtensson -> se Ståhl, Henrik Mårtensson

 

Henrik Persson

i

Häggbom, Peter Andersson 1799-

3

Häggbom, Johan Andersson -> se Rasi, Johan Andersson

 

Ivanova, Anna Jefimera 1843-1890

16

Joas, Johan Hansson 1810-1862

11

Johansson, Johan August 1877-

14

Johnson, Oskar Robert 1885-

14

Kristers, Amalia 1857-1944

5

Kristina Arvidsdotter 1784-1828

7

Kristina Jonasdotter 1791-1849

11

König, Anders

i

Laine, Alina 1888-1979

14

Maria Andersdotter 1774-1852

10

Maria Andersdotter 1862-1916

5

Maria Hansdotter -1807

2

Maria Larsdotter -1766

1

Mether, Måns

1, i

Mickejeff, Vasili

15

Mårten Andersson 1779-1842

9

Pekkola, Johan 1878-1927

14

Piispa, Matts Eriksson -> se Ståhl, Matts Eriksson

 

Pörtnora, Maria Helena Jakobsdotter 1807-1866

4

Rasi, Axel Ernst -> se Enberg, Axel Ernst

 

Rasi, Johan Andersson 1812-1877

8

Rasi, Maria Mattsdotter 1794-1854

8

Renkewitz, Johan

1

Rusakova, Maria Viktorova 1881-

16

Råback, Oskar Robert -> se Johnson, Oskar Robert

 

Skinnars, Johan Samuelsson 1806-1876

3

(Spens,) Vendla Johansdotter 1852-1923

4

Ståhl, Alfred 1880-1949

13, 14

Ståhl, Anna Lena Henriksdotter 1839-1840

8

Ståhl, Amalia 1894-1920

14

Ståhl, Amanda 1893-1960

14

Ståhl, Anders Andersson 1855-1917

5

Ståhl, Anders Henriksson 1726-1758

1

Ståhl, Anders Johansson 1756-1764

2

Ståhl, Anders Johansson 1766-1820

2, 3

Ståhl, Anders Johansson 1833-1880

4, 5, 12

Ståhl, Anders Jonasson 1841-1909

12, 13, 14

Ståhl, Anders Pettersson 1787-1876

9, 11

Ståhl, Anders Pettersson 1838-1881

15, 16

Ståhl, Anders Vilhelm 1887-1895

14

Ståhl, Anders Vilhelm Andersson 1875-1886

13

Ståhl, Anna Helena Andersdotter 1814-1861

11

Ståhl, Anna Henriksdotter 1733-1739

1

Ståhl, Anna Henriksdotter 1767-1780

6

Ståhl, Anna Johansdotter 1765-1765

2

Ståhl, Anna Katarina Johansdotter 1826-1897

4

Ståhl, Anna Lena Jonasdotter 1850-1918

12

Ståhl, Edla Maria Andersdotter 1854-1854

5

Ståhl, Elisabet Andersdotter 1811-1879

11, 12

Ståhl, Elisabet Andersdotter 1873-1873

13

Ståhl, Elisabet Henriksdotter 1779-

6

Ståhl, Elisabet Pettersdotter 1769-1777

9

Ståhl, Elisabet Pettersdotter 1777-1781

9

Ståhl, Elisabeth 1882-1925

14

Ståhl, Elsa Henriksdotter 1785-1785

6

Ståhl, Ernest Johansson

i

Ståhl, Fabian Pettersson 1781-1786

9

Ståhl, Fredrik Andersson 1860-1863

5

Ståhl, Fredrik (Jonasson) 1853-1926

12, 14

Ståhl, Fredrika Pettersdotter 1826-1864

15

Ståhl, Greta Elisabet Johansdotter 1828-1830

4

Ståhl, Helena Andersdotter 1800-

3

Ståhl, Helena Johansdotter 1769-

2

Ståhl, Henrik

i

Ståhl, Henrik Andersson 1810-1813

3

Ståhl, Henrik Henriksson 1699/1700-1763

1, i

Ståhl, Henrik Henriksson 1736-1736

1

Ståhl, Henrik Henriksson 1740-1811

1, 6, 7

Ståhl, Henrik Henriksson 1794-1794

6

Ståhl, Henrik Johansson 1805-1809

7

Ståhl, Henrik Jonasson 1797-1797

10

Ståhl, Henrik Mårtensson 1804-1850

8

Ståhl, Henrik Pettersson 1779-1780

9

Ståhl, Hilda Maria 1891-1940

14

Ståhl, Hilmer 1897-1978

14

Ståhl, Ivar

i

Ståhl, Johan Andersson 1802-1853

3, 4

Ståhl, Johan Andersson 1858-1913

5

Ståhl, Johan Ferdinand 1889-1940

14

Ståhl, Johan Henriksson 1730-1780

1, 2

Ståhl, Johan Henriksson 1783-1805

6, 7

Ståhl, Johan Henriksson 1840-1843

8

Ståhl, Johan Johansson 1758-1797

2

Ståhl, Johan Jonasson 1846-1863

12

Ståhl, Johan Pettersson 1834-1837

15

Ståhl, Jonas Andersson 1814-

11

Ståhl, Jonas Henriksson 1749-

1

Ståhl, Jonas Johansson 1812-1900

5, 12

Ståhl, Jonas Mattsson 1820-1879

8, i

Ståhl, Jonas Pettersson 1773-1852

9, 10

Ståhl, Karl Fredrik Andersson 1864-1905

5

Ståhl, Karl Henriksson 1737-1739

1

Ståhl, Karl Pettersson 1829-1837

15

Ståhl, Katarina Andersdotter 1814-1821

3

Ståhl, Katarina Henriksdotter 1765-1781

6

Ståhl, Konstantin 1866-1932

16

Ståhl, Kristina Henriksdotter 1770-1777

6

Ståhl, Kristina Johansdotter 1763-1764

2

Ståhl, Lars Henriksson 1728-1728

1

Ståhl, Lovisa Pettersdotter 1831-

15

Ståhl, Maja Greta Jonasdotter 1844-1862

12

Ståhl, Margareta Pettersdotter 1771-

9

Ståhl, Maria Andersdotter 1805-1869

3

Ståhl, Maria Helena Johansdotter 1803-1866

7, 8

Ståhl, Maria Henriksdotter 1776-1777

6

Ståhl, Maria Johansdotter 1761-1776

2

Ståhl, Maria Pettersdotter 1784-1864

9

Ståhl, Maria Ulrika Johansdotter 1851-1880

4

Ståhl, Matts Eriksson 1784-1843

7, i

Ståhl, Matts Mårtensson

i

Ståhl, Michail 1871-

16

Ståhl, Olga 1884-1966

14

Ståhl, Petter Andersson 1831-1831

11

Ståhl, Petter Henriksson 1745-1791

1, 9

Ståhl, Petter Pettersson 1791-1854

9, 15

Ståhl, Rudolf 1879-1895

14

Ståhl, Tilda Maria Andersdotter 1867-1869

5

Ståhl, Vilhelmina Jonasdotter 1847-1883

13

Ståhl, Vladimir 1869-

16

Ståhls, Ivar Sigfridsson

i

Taipale, Anders Salomonsson

12

Tuomela, Ester Ingrid 1896-1969

14

Viiala, Anna Simonsdotter 1750-1808

6

Viiala, dödfödd flicka 1839

12

Viiala, Edla Jonasdotter 1840-1840

12

Viiala, Henrik Jonasson 1849-1849

12

Viiala, Johan Jonasson -> se Ståhl, Johan Jonasson

 

Viiala, Jonas Johansson -> se Ståhl, Jonas Johansson

 

Viiala, Maja Greta Jonasdotter -> se Ståhl, Maja Greta Jonasdotter

 

Wall, Ville 1877-1958

14

Wallgren, Georg

i

Willström, Matts Johansson

2

Öhman, Henrik Hansson 1804-1832

8

 

 

Ó Johan Ståhl 2001-2002

 

 

 

 

 Tillbaka

 Hemsidan