Mogenpörts historia

Tillbaka | Hemsidan | Suomeksi

 

 

MOGENPÖRT BYS ÅKRAR OCH ÄNGAR ÅR 1741

 

**

 

På denna delförstoring har tomterna för de tre hemmanen i byn utmärkts med röd färg. De är, räknade från vänster, Nr 2, Nr 5 samt Nr 4. Tomterna är omgivna av åkrarna - Storåkern i norr och Sandåkern i söder.

Kronohemmanet Nr 2 innehades vid denna tid av kyrkoherden i Pyttis Anders König. Kyrkoherden bodde själv på prästgården i Västerkyrkoby, men han brukade detta hemman med hjälp av drängar och pigor. En av dessa var Erik Klemetsson Rasi (c. 1683-1753). Kriget mot Ryssland, som hade brutit ut 1741, började gå dåligt och på sommaren 1742 erövrade de ryska trupperna Pyttis. Detta hemman drabbades då av stora skador: "Åhrswäxten til någon del förtrampad, mist 1 Häst, 4 Nööt, 13 Fåhr och 2ne Swin samt all thes Fiskredskap". Som en följd av att den nya riksgränsen mellan Sverige och Ryssland 1743 drogs väster om Mogenpört (d.v.s. längs med den nuvarande kommungränsen mellan Strömfors och Pyttis) och då kyrkoherden med anledning därav valde att stanna kvar på den svenska sidan, kunde Erik Klemetsson bli kronobonde på hemmanet, vilket efter honom också fick namnet Rasi. - Denna tomt var belägen på det som fick namnet Rasisbacken, d.v.s. det ställe på vilket Mattas numera är beläget.

Kronohemmanet Nr 4, som var beläget på den tomt som numera kallas "Hannesas" (Ståhl), hade någon gång mellan maj 1740 och oktober 1741 upptagits av Henrik Henriksson Ståhl (1699/1700-1763). Kyrkoherden König hade innehaft det ända till 1731, då han hade avstått från det, varefter det ända fram till Henriks ankomst varit öde. Även här blev krigsskadorna 1742 allvarliga. Hemmanet miste "theras Hästar, Boskap och små Fasell samt annor löös Egendom".

Kronohemmanet Nr 5, som också var beläget på Rasisbacken, var 1741 öde. Kyrkoherden König hade 1731 avstått även från detta hemman. "Öde" betydde att hemmanet inte kunde betala sina skatter och innebar inte automatiskt att det skulle ha varit obebott. I detta fall kan så dock ha varit fallet. År 1742 nämns sedan en Isak Henriksson som kronobonde. Han hade tagit hemmanet i bruk, men drabbades samma sommar på grund av kriget av allvarliga motgångar. Hemmanet miste "theras Hästar, Boskap och små Fasell samt annor löös Egendom". Hemmanet blev åter oförmöget att betala sina skatter. Isak Henriksson deltog i nattvarden ännu 1.1.1743 men försvinner sedan ur handlingarna, medan hans syster Maria Henriksdotter ännu bodde kvar. - År 1750 upptogs hemmanet av grannen på hemmanet Nr 4 Henrik Henriksson Ståhl.

Efter 1750 brukades hemmanet Nr 4 och Nr 5 i sambruk under namnet Ståhl. De sammanslogs 1850 formellt till hemmanet Ståhl Nr 3.

Tilläggas kan ytterligare nämnas att hemmanet Nr 1 i Mogenpört by heter Tuskas och ligger skilt för sig på holmens västra ända. Tidigare hade även funnits ett hemman Nr 3 men det hade redan under 1600-talet blivit öde och obefintligt, d.v.s. upphört att i praktiken existera.

 

Kartan: Landsarkivet i S:t Michel, Topographica, Pyttis.

20.1.2002

 

   Tillbaka | Hemsidan| Suomeksi