Aktuellt på Mogenpört

Hemsidan | Suomeksi

 Senast uppdaterad 16.1.2011

 

 

2008-2010

2011

2012

2013

2014

2015

 

 

 

 

24.11.2010

Under detta år har det varit lite lugnare vad gäller Versöområdet.  Detta beror främst på att besvären mot landskaps­planen ännu ligger i miljö­ministeriet.

 

Under hösten har dock en viss förnyad aktivitet kring turismplaner på Mogenpört kunnat iakttas. Kommunstyrelsens ordförande Nuuttila berättade 27.10 i Kymen Sanomat att kommunen från Närings- trafik- och miljöcentralen har ansökt om finansiering för att genomföra ett nytt turismprojekt (budget 282 500 €) i samarbete med utvecklingsbolaget Cursor. "Jag tror inte att den Masterplan som uppgjordes för några år sedan längre är till någon nytta. Nu skall möjligheterna gällande Mogenpört be­trak­tas från nya utgångspunkter..." För grundarbetet skall en utomstående konsult anställas.

 

Till saken verkar också höra att Reino Uusitalo under senaste tid har köpt upp markområden öster om den hotellfastighet han äger på Talludden. Kostymklädda herrar har också för en tid sedan iakttagits i terrängen på Ösundsudden. Någonting är uppenbart i görningen...

 

 

 

 

 

 

 

24.11.2010

Radio Vega Östnyland sände ett reportage från Gamla Hinkaböle

LÄS OCH LYSSNA HÄR

 

 

 

 

 

 

31.5.2010

Mogenpört ös byaförening:

·         Ängstalko på Gamla Hinkaböle lördagen den 12 juni 2010 från kl. 10. Tag med egna redskap.

·         Stadgeenligt årsmöte lördagen den 3 juli kl. 11.00 på Moborg

·         Ängstalko på Gamla Hinkaböle lördagen den 7 augusti 2010 från kl. 10. Tag med egna redskap.

Alla är välkomna med!

 

 

 

 

 

 

 

31.5.2010

Skärgårdens Vänner i Pyttis rf:s händelsekalender hittar du här.

LÄS HÄR

 

 

 

 

 

 

3.3.2010

Kouvola förvaltningsdomstol har förkastat besvären över kommunfullmäktiges i Pyttis beslut 25.2.2008 § 16 att ingå ett föravtal gällande försäljningen av Versö-Långö (lägenheten Malms) till Sivonen och Uusitalo för ett under bildning varande bolag.

LÄS HÄR

11.3.2010

Byaföreningen har fört ärendet vidare till Högsta förvaltningsdomstolen.

 

 

 

 

 

 

 

13.7.2009

Pressmeddelande

Mogenpört ös byaförening kommer att överklaga Kymmenedalens landskapsfullmäktiges beslut 8.6.2009 § 11 gällande godkännande av landskapsplan för landsbygden och naturen.

Byaföreningen noterar att Kymmenedalens landsskapsförbund   genom att godkänna förslaget till landskapsplan även till den del den gäller områden (inklusive Versö) på Mogenpört i Pyttis – har nonchalerat den breda medborgaroppinion (se nedan 4.3.2009) som anser att Versöområdet skall lämnas orört. Nyare uppgifter ger vid handen att det var drygt 2 370 personer och sammanslutningar som i februari i år hade lämnat in anmärkningar mot den nu godkända landskapsplanen vilken gör det möjligt att bygga stora turistanläggningar på Mogenpört och Versö med upp till 1 000 – 1 200 bäddplatser.

I sin anmärkning till landskapsförbundet framförde byaföreningen 17.2.2009 följande:

·         Vi anser att det är positivt att Versöområdets strand, beläget på lägenheten Malms RNr 1:114 i Malm by på Mogenpört, har fått beteckningen VR (frilufts och strövområde) och att områdesreserveringen har förstorats lite.

 

·         Däremot är det negativt att Versö på Mogenpört och området öster om det fort­farande har en omfattande reservering R (område för fritid och turism), som skulle möjliggöra byggandet av bl.a. turist- och semestercentrum och semesterhotell.

 

·         Det är allmänt känt att Pyttis kommun skulle vilja sälja sina mark­områden på Versö för ett stort turistcenter. Enligt planebeskrivingen anses att områdenas storlek och strandlinjens längd gör det möjligt att på "R"-områdena på Mogenpört placera högst 1 000 - 1 200 bädd­platser. En dylik byggnadsrätt är — med beaktande av naturvärdena på Versö och på hela Mogenpört samt av den stora trafikbelastning som byggnads­rätten skulle förorsaka särskilt på det smala vägavsnittet genom Svartbäck by — fortsättningsvis alldeles överdimensionerad.

 

·   Enligt vår uppfattning bör beteckningen R (område för fritid och turism) på Mogenpört därför helt strykas ur landskapsplanen. Förutom strandområdet borde också hela det övriga Versöområdet få beteckningen VR (frilufts och strövområde). – Alternativt bör man utreda om hela Versö-Långö-området kunde fogas till Östra Finska vikens nationalpark.

 

·         Som en följd härav blir den, jämfört med nu gällande regionplan, utvidgade reservering MU (jord- och skogsbruksdominerat område, med behov av att styra friluftslivet), vilken i utkastet omfattar en stor del av det övriga Mogenpört, onödig. Denna reservering kan således, eller åtminstone till största delen, strykas. Detsamma gäller också beteckningen "utvecklingsområde för turism och rekreation" (över landskapsgränserna) runt Mogenpört.

Byaföreningen uppmanar även andra parter att lämna in besvär över landskapsplanen. Nödiga protokollsutdrag jämte besvärsundervisning kan beställas från Kymmenedalens förbund.

För byaföreningens kontaktuppgifter se här.

 

 

 

 

 

 

 

21.6.2009

Mogenpört ös byaförenings stadgeenliga årsmöte hålls söndagen den 28 juni 2009 klockan 11.00 på Moborg.

På mötet behandlas stadgeenliga ärenden samt nuläget gällande:

- Versöfrågan

- restaureringen av museibyggnaderna på Gamla Hinkaböle

Medlemmar och andra intresserade är välkomna!

 

 

 

 

 

 

 

7.6.2009

Byaföreningen ordnar ett ängstalko på Gamla Hinkaböle söndagen den 14 juni från kl. 10. Alla är välkomna med!

 

 

 

 

 

 

 

4.3.2009

En ny stark åsiktsyttring för ett orört Versö

Inom utsatt tid inlämnades till Kymmenedalens förbund ca 1 800 personers och samfunds anmärkningar mot förslaget till ny landskapsplan (se nedan 23.1.2009) till den del den gäller Versö på Mogenpört.

Jämfört med motsvarande åsiktsyttring i samband med att förslaget till landskapsplan sommaren 2008 var framlagt första gången (se nedan 18.8.2008) hade antalet personer/samfund som uttryckte sin åsikt i frågan ökat betydligt.

Mogenpört ös byaförening tackar alla dem som inlämnat anmärkningar för ett orört Versö.

Byaföreningen beklagar emellertid att Kymmenedalens förbund i sin offentliga kommunikation valt att tala om 550 anmärkningar och tonat ner att det de facto handlat om sammanlagt ca 1 800 enskilda åsikter.

 

 

 

 

 

 

 

8.2.2009

Skärgårdens Vänner i Pyttis rf:

Skidspåren på Versömalmen har öppnats

Skärgårdens Vänner i Pyttis rf har öppnat skidspåren på Mogenpört. Rutterna startar från föreningslokalen Moborg och går i skogarna på Versömalmen. Skidåkarna kan välja mellan totalt fyra rutter: 1 km, 2 km, 5 km eller 7 km. Spåren saknar belysning.

 

 

 

 

 

 

 

23.1.2009

Versö behöver fortsättningsvis Din hjälp!”

Mogenpört ös byaförening uppmanar i ett infoblad medborgarna att till Kymmenedalens förbund inlämna anmärkningar mot det nya förslaget till landskapsplan.

Kommentarerna bör inlämnas till Kymmendalens förbund senast 20.2.2009

INFOBLADET HÄR

Blanketten

 

 

 

 

 

 

19.1.2009

En reservering för stora turistanläggningar på Mogenpört finns fortfarande kvar i det nya förslaget till landsskapsplan. 1 000 - 1 200 bäddplatser kan bli möjliga

LÄS HÄR

 

 

 

 

 

 

21.10.2008

Pyttisbladet bekräftar att kommunstyrelsen i Pyttis vid sitt möte 20.10 har förkastat ”Mogenpört Masterplan”. - Intervju med Reino Uusitalo.

 

 

 

 

 

 

 

20.10.2008

Uppgifter i massmedia tyder på att ”Mogenpört Masterplan” inte godkänns och att föravtalet om fastighetsförsäljningen förfaller:

 

 

♦ Radio Vega Östnyland 17.10.2008 - webbsidor

LÄS HÄR

 

♦ Radio Vega Östnyland 17.10.2008 – regionalnyheter, bl.a. intervju med Markus Gango

LYSSNA HÄR Fram till 24.10.2008

 

Kymenlaakson radio 16.10.2008 - webbsidor

LÄS HÄR

 

♦ Regionala TV-nyheter (Kaakkois-Suomen uutiset), bl.a. intervju med kommundirektör Ikonen

SE HÄR Fram till 15.11.2008

 

Kymen Sanomat – webbsidor; notis, ledare

LÄS HÄR (14.10)

 

 

LÄS HÄR (17.10)

 

 

 

 

 

 

6.10.2008

Mogenpört ös byaförening: ”Mogenpört Masterplan övertygar inte” (insändare utskickad 3.10.2008)

LÄS HÄR

 

 

 

 

 

 

6.10.2008

TV 1:s aktualitetsprogram A-Studio hade 1.10.2008 ett inslag om SeaEagle Master Plan (Versö-Talludden)

SE HÄR

 

Inslaget börjar 24 minuter 13 sekunder in i programmet

Tillgängligt t.o.m. 8.10.2008

 

 

 

 

 

 

6.10.2008

SeaEagle Master Plan (Versö-Talludden), såsom publicerad på www.munapirtti2020.fi (uppdaterad 22.9.2008) (pdf-format)

LÄS HÄR

 

 

 

 

 

 

23.9.2008

SeaEagle Master Plan (Versö-Talludden), såsom presenterad för kommunstyrelsen (pdf-format)

LÄS HÄR

 

 

 

 

 

 

23.9.2008

Kymen Sanomat:

 

 

♦ refererar 18.9.2008 SeaEagle Master Plan (Versö-Talludden)

LÄS HÄR

 

♦ publicerar 20.9.2008 en ledare om Mogenpört

LÄS HÄR

 

 

 

 

 

 

2.9.2008

Kymen Sanomat har rapporterat:

 

 

♦ 26.8.2008 om att hotellet på Talludden förblir i Uusitalos och Gustafssons ägo. Affären har förfallit.

LÄS HÄR

 

♦ 30.8.2008 om den stora respons gällande Versö som Kymmenedalens förbund fick med anledning av utkastet till landskapsplan. - Ytterligare artiklar fanns i den tryckta tidningen.

LÄS HÄR

 

 

 

 

 

 

18.8.2008

Börjar ”SeaEagle MasterPlan 2020” ta form på Versö? På skärgårdsmarknaden i Pyttis (15-16.8.2008) fanns ett relativt litet stånd under tak med Pyttis kommuns vapen på väggen. Där fanns några kartor, bl.a. denna som visar hur de drygt 50 000 våningskvadratmetrarna skulle fördela sig över Versö. – På webbplatsen www.munapirtti2020.fi finns som vanligt ingenting om detta...

SE KARTAN

 

 

 

 

 

 

18.8.2007

Byaföreningens upprop till pyttisborna att anmärka mot utkastet till landskapsplan vad gäller Versö gav resultat: Över 600 åsikter, med över 1 000 underskrifter, hade före slutet av förra veckan inlämnats till Kymmenedalens förbund.

Radio Vega Östnyland

Kymen Sanomat

 

 

 

 

 

 

3.8.2008

Ett ängstalko ordnas på museiområdet i Hinkaböle lördagen 9.8.2008 med början kl. 9.

 

 

 

 

 

 

 

3.8.2008

Kommundirektör Ikonen kommenterar 1.8.2008 i Kymen Sanomat landskapsplanens förhållande till ”SeaEagle Master Plan 2020”.

LÄS HÄR

 

 

 

 

 

 

22.7.2008

Mogenpört ös byaförenings infoblad om den pågående landskapsplaneringen:

Versö behöver Din hjälp!

Delas denna vecka ut till alla hushåll i Pyttis

Läs här:

PDF-FORMAT

HTML-format

 

 

 

 

 

 

16.7.2008

”Mogenpört Master Plan 2020” blir ”SeaEagle MasterPlan 2020”. Ledaren i Kymen Sanomat 16.7.2008 kommenterar:

LÄS HÄR

 

 

 

 

 

 

14.7.2008

Skärgårdens Vänner i Pyttis rf:

19.7.2008 kl. 13 vid Moborg: Sommarfest med fotbollsmatch Mökkihöperöt – Mogenpört landslag

LÄS HÄR

 

 

 

 

 

 

30.6.2008

Skärgårdens Vänner i Pyttis rf:

SVP ordnar en kryssning 4.7.2008 med start kl. 13.00 från Talludden. Vi åker med m/s Alfa till Kukouri-Fagerö-Talludden. Resan kostar 25 € (inkl. kaffe och bulle) och är öppen för alla! - Välkommen med! (Kontakt Ann-Mari Koivula, 050-5928238, annmari.koivula@netti.fi)

 

 

 

 

 

 

 

17.6.2008

Mogenpört ös byaförening håller årsmöte 28.6.2008.

KALLELSE

 

 

 

 

 

 

17.6.2008

Hotellet på Talludden har fått ny ägare (Kymen Sanomat 3.6.2008)

LÄNK

 

 

 

 

 

 

28.5.2008

Affärsmannen Pekka Sivonen har överraskande dragit sig tillbaka från det planerade turistcentret på Versö

LÄS HÄR

 

 

 

 

 

 

16.5.2008

Savon Sanomat rapporterar om turbulens i BlueWhite Resorts Oy

LÄS HÄR

 

 

 

 

 

 

16.5.2008

Tilläggs: Skärgårdens Vänner i Pyttis rf:s evenemang 2008

LÄS HÄR

 

 

 

 

 

 

16.5.2008

”Mogenpört Master Plan”-webbplatsen www.munapirtti2020.fi har öppnas 15.5

 

 

 

 

 

 

 

7.5.2008

Enligt de senaste uppgifterna:

 

 

♦ hålls ”Master Plan” mötet 27.5.2008 inte på Moborg utan på Talludden

 

 

♦ kommer ”Mogenpört Master Plan”-webbplatsen www.munapirtti2020.fi att öppnas 9.5.2008

 

 

 

 

 

 

 

6.5.2008

Enligt uppgifter som publicerats i dagens nummer av Pyttisbladet kommer:

 

 

♦ en lägesrapport gällande ”Mogenpört Master Plan”  9.6.2008 att presenteras för kommunstyrelsen

 

 

♦ kommunstyrelsen 19.8.2008 att bekanta sig med Versöområdet

 

 

♦ ”Mogenpört Master Plan”-rapporten 8.9.2008 att presenteras för kommunstyrelsen

 

 

♦ ett offentligt ”Mogenpört Master Plan”-möte att 27.5.2008 kl. 18-20 ordnas på Moborg Talludden

 

 

♦ ett motsvarande offentligt möte att 14.6.2008 kl. 14-18 ordnas på Talludden

 

 

♦ en ”Mogenpört Master Plan”- webbplats www.munapirtti2020.fi att öppnas före mitten av maj månad

 

 

 

 

 

 

 

6.5.2008

Kommunstyrelsen i Pyttis har 28.4.2008:

 

 

♦ avgivit ett bemötande till Kouvola förvaltningsdomstol med anledning av Mogenpört ös byaförenings besvär (se nedan 20.3.2008) gällande föravtalet med KOY BlueWhite Munapirtti om fastighetsköp

LÄS HÄR 1

 

♦ avgivit bemötanden med anledning av två andra besvär i samma ärende

LÄS HÄR 2 & 3

 

♦ beslutat ge kommundirektören en skriftlig varning

LÄS HÄR 4

 

 

 

 

 

 

17.4.2005

Skärgårdens Vänner i Pyttis r.f. ordnar den söndagen 4 maj en utedag på Mogenpört.

Tillställningen är för hela familjen och är öppen för alla. Meningen är att ta det lugnt och stavgå eller annars bara spatsera en länk (5 - 7 km) på Versömalmen. Vid grillen på stranden finns kaffe, saft och korv att köpa.

Start sker från Moborg (Tuskasvägen 139) kl. 11.00.

 

 

 

 

 

 

 

14.4.2008

Kommunfullmäktige i Pyttis vågade inte fråga kommuninvånarna: Fullmäktige beslöt efter omröstning (24-3) att inte ordna en rådgivande kommunal folkomröstning i Versöfrågan, såsom ett medborgarinitiativ har föreslagit – Se bakgrunden nedan.

 

 

För en folkomröstning röstade fullmäktigeledamöterna Marttinen, Tuhkunen och Kauris

 

 

 

 

 

 

 

14.4.2008

Museiverket har beviljat Mogenpört ös byaförening ett ytterligare bidrag på 14 000 € för den fortsatta renoveringen av Gamla Hinkaböle.

 

 

 

 

 

 

 

13.4.2008

Kommunstyrelsen i Pyttis har 2.4.2008 fattat två beslut med viss anknytning till Versö på Mogenpört:

 

 

♦ förslag till kommunfullmäktige angående initiativ till kommunal folkomröstning i Versöfrågan.

LÄS HÄR

 

♦ åtgärder med anledning av kommundirektörens agerande inför beslutet att ingå föravtal om försäljningen av lägenheten Malms (Versö-Långö). – Se även Kymen Sanomats webartikel 12.4.2008.

LÄS HÄR

 

 

 

 

 

 

26.3.2008

Ett kort referat från ”Master Plan” –seminariet 26.3.2008 om Versöområdets framtid + en kommentar

LÄS HÄR

 

 

 

 

 

 

25.3.2008

Tilläggs: Kommunstyrelsens beslut 17.3.2008 § 81 gällande avtal om igångsättandet av planläggningen av lägenheten Malms RNr 1:114 i Malm by. - Innehåller avtalstexten men saknar kartor.

LÄS HÄR

 

 

 

 

 

 

20.3.2008

Det finns ännu en möjlighet att skriva under initiativet till en kommunal folkomröstning om planeringen och försäljningen av Versöområdet på Mogenpört. Obs! Undertecknarna måste vara röstberättigade invånare i Pyttis.

Se även den skriftväxling som publicerats 16.3.2008 nedan.

BLANKETTEN

 

 

 

 

 

 

20.3.2008

Mogenpört ös byaförening har anfört besvär hos Kouvola förvaltningsdomstol över:

 

 

 

kommunfullmäktiges beslut (se nedan) 25.2.2008 gällande föravtal med KOY BlueWhite Munapirtti om fastighetsköp (lägenheten Malms = Versö)

 

LÄS HÄR 1

 

förvaltningschefens i Pyttis beslut 3.3.2008 om att inte ge byaföreningen tillgång till vissa kommunala handlingar

LÄS HÄR 2a

LÄS HÄR 2b

 

 

 

 

 

 

17.3.2008

Kommunstyrelsen godkände det 25.2.2008 bordlagda avtalet med BlueWhite Munapirtti om igångsättade av planläggning på lägenheten Malms.

PROTOKOLLET

Tillagt 23.3.08

 

 

 

 

 

 

18.3.2008

Tilläggs: Programmet för det ”Master Plan” –seminarium som kommunen ordnar 26.3.2008 kl. 9-16

LÄS HÄR

 

 

 

 

 

 

16.3.2008

Tilläggs:

 

 

♦ kommunstyrelsens beslut 21.1.2002 om att utnyttja den kommunala förköpsrätten gällande strandområdet på Versö

LÄS HÄR

 

♦ kommunstyrelsens beslut 23.6.2003 om att köpa resten av Versö av Fortum

LÄS HÄR

 

 

 

 

 

 

16.3.2008

Kommunens tjänstemän försöker tydligen på alla sätt sätta käppar i hjulet för pyttisbornas initiativ till en kommunal rådgivande folkomröstning om försäljningen av Versö:

 

 

♦ initiativet

LÄS HÄR

 

♦ förvaltningschefens brev 3.3.2008

LÄS HÄR

 

♦ byaföreningens svar till kommunen 10.3.2008

LÄS HÄR

 

 

 

 

 

 

4.3.2008

Byaföreningen fick svar från Pyttis kommun med anledning av dess begäran om uppgifter gällande offentliga myndighetshandlingar som berör Versö-Långö

LÄS HÄR

(pdf; 1 MB)

 

 

 

 

Bland de handlingar som har begärts och erhållits finns en 21.2.2008 daterad preliminär utredning om prisnivån

LÄS HÄR

(pdf; 1,4 MB)

 

 

 

 

 

 

29.2.2008

Ytterligare ca 60 röstberättigade pyttisbors initiativ om ordnandet av en kommunal folkomröstning i Versöfrågan lämnades in till kommunen (Jämför nedan 25.2.2008).

 

 

 

 

 

 

 

25.2.2008

Kommunfullmäktige beslöt efter omröstning godkänna förslaget att ingå ett föravtal gällande försäljningen av Versö-Långö (lägenheten Malms) till Sivonen och Uusitalo för ett under bildning varande bolag. Endast tre fullmäktigeledamöter röstade emot beslutet.

Byaföreningen kommer att ta ställning till behovet av vidare åtgärder.

PROTOKOLLET HÄR

 

 

 

 

Kommunstyrelsen behandlade frågan om ett avtal om igångsättade av planläggning på lägenheten Malms. Ärendet bordlades.

PROTOKOLLET HÄR

 

 

 

 

 

 

25.2.2008

214 röstberättigade pyttisbors initiativ om ordnandet av en kommunal folkomröstning i Versöfrågan lämnades in till kommunen.

Enligt kommunallagen kan initiativ till en folkomröstning tas av minst fem procent av kommunens röstberättigade invånare. Fullmäktige skall utan dröjsmål avgöra om en folkomröstning enligt initiativet skall ordnas.

 

 

 

 

 

 

 

22.2.2008

Mogenpört ös byaförening till kommunstyrelsen i Pyttis om försäljningen av Versö: En föreslagen byggnadsrätt på ”minst 50 000 våningskvadratmeter” är inte acceptabel.

LÄS HÄR

 

 

 

 

 

 

21.2.2008

Enligt det föravtal som presenteras för kommunfullmäktige skulle köparen (Sivonen & Uusitalo) av Versöområdetåtminstone 50.000 våningskvadratmeter byggnadsrätt!

LÄS HÄR

 

 

 

 

 

 

17.2.2008

Mogenpört ös byaförening tar ställning till Pyttis kommuns avsikter att planera och sälja Versöområdet på Mogenpört

LÄS HÄR

 

 

 

 

 

 

15.2.2008

Pyttis kommun vill sälja Verso

Kommunen meddelar om anhängigt ärende:  1) ett avtal om igångsättade av planläggning på lägenheten Malms i Malm by på Mogenpört och 2) ett föravtal om fastighetsaffär (Verso).

Avtalen ingås mellan 1) Pyttis kommun och 2) Pekka Sivonen och Reino Uusitalo  för det under bildning varande bolaget ”Kiinteistöosakeyhtiö BlueWhite Munapirtti”.

Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige skall behandla frågan 25.2.2008.

KOMMUNENS SIDA

KUNGÖREL-SEN !!!

 

 

 

 

 

 

31.1.2008

Det regionala TV-nyhetsprogrammet Kaakkois-Suomen uutiset (TV 2) innehåller ett inslag om Mogenpört och BlueWhite Resorts Oy.  - Kommunens ledning vill inte kommentera.

(Inslaget börjar 4 minuter 55 sekunder in i programmet)

SE TV-PROGRAMMET HÄR

 

 

(Fram till 1.3.2008)

 

 

 

30.1.2008

Mogenpört ös byaförening ifrågasätter det sätt på vilket en "Masterplan" för Mogenpört görs upp. Föreningen sänder en skrivelse till kommunstyrelsen

LÄS HÄR (pdf)

 

 

 

 

 

 

27.1.2008

Hanna Johansson: Versomalmens lilla myr

LÄS HÄR

 

 

 

 

 

 

14.1.2008

Kommunstyrelsen i Pyttis fattar beslut i Flakanäs-frågan: Området säljs inte till Saint Petersburg Capital, eftersom det är nödvändigt att behandla utvecklandet av Mogenpörtområdet som en större helhet.

Läs här

 

 

 

 

 

 

8.1.2008

Pyttis kommuns informationsmöte på Moborg:

·         ”Pyttis kommun säljer inte Flakanäs - Kärnkraftverk inte aktuellt”.

·         ”Utvecklandet av Spjutsund-Talludden-Verso-Flakanäs skall utredas”

Mogenpört ös byaförening överräcker till kommunen en adress med 947 underskrifter mot en försäljning av Flakanäs.

Läs här

 

 

 

 

 

 

8.1.2008

Kommunfullmäktigeledamoten Taina Marttinen hade inför det av kommunen sammankallade mötet gjort en opinionsundersökning bland holmborna

Läs här

 

 

 

 

 

 

11.2007

MOGENPÖRTBLADET utkommer

Läs här

 

 

 

 

 

 

15.9.2007

Kommunstyrelsen i Pyttis besluter att inte förorda Kotkan Energia Oy:s ansökan om undantagstillstånd för byggande på Versomalmen.

LÄS HÄR

 

 

 

 

 

 

2007

Renoveringen av museibyggnaderna på Gamla Hinkaböle påbörjas

LÄS HÄR

 

 

 

 

Hemsidan | Suomeksi