Tillbaka | Hemsidan | Strömfors Lotta Svärd

 

STRÖMFORS SKYDDSKÅR

 

 

Utdrag ur boken:

SKYDDSKÅRISTER OCH LOTTOR I SVENSKA NYLAND

Nylands Södra Skyddskårsdistrikt och Nylands Södra Lotta Svärd-distrikt 1918-1944

Utgiven av Nylands Södra Skyddskårsdistrikt

Redaktion: Armas Appelgren, Beatrice Gripenberg och Ola Zweygbergk

Helsingfors 1944

 

Klicka här för avsnittet om Mogenpört

 

Förrän Strömfors skyddskårs tillblivelse och 25-åriga verksamhet skildras må nämnas, att befolkningen i denna bygd från första början med sann hängivenhet arbetat för det frivilliga försvaret. Man är här van att fullfölja det, som ödet fört med sig, eller man själv iklätt sig. Därför kunde man förutsätta, att formen för den frivilliga försvarsverksamheten, vår skyddskår, skulle växa och frodas i den jordmån, den här fick. Fosterländskheten är ett inrotat begrepp, som alltid hävdat sig och alltid skall hävda sig, hur nära och hur tungt ett oblitt öde än rycker. Stoltheten över att inregistrera en framgång är ej heller så liten, men denna känsla är berättigad, då den bygger på sunda principer.

Strömfors skyddskårs årsdag är fastställd till den 6 november. Dagen har ej valts utan urskillning, utan var det just då, den första och påtagliga skyddskårstanken kunde inregistreras. Mellan då och i dag ligga växlingsrika år. Tillblivelsen av ortens skyddskår var, liksom på många andra platser, ganska famlande och framförallt anspråkslös. Man stod inför ett problem, som omständigheterna utan varning fört nära in på en och detta problem var svårt att lösa, då initiativ och ledning snabbt måste mobiliseras från de breda lagren. Om man bortser från storstrejkens skyddsvakt, som i någon mån var analog med 1917-års skyddskårsstart, så återstår att fastställa det faktum, att någonting nytt och vittsyftande var i kommande.

Såsom redan nämnts var det ett 6 novembermöte, som gav upptakten till den skyddskår, vars berättelse följer. Platsen var Tessjö. Nämnas bör, att ortens arbetarförening ock inkluderades i kallelsen, vilket klart påvisar avsikten, att hela nationen, utan skillnad till samhällsklass, ägde rätt till sate och stämma vid denna viktiga sammankomst, som gällde värn i hembygden mot barbariska rysshopar, vilka laglöst och godtyckligt hotade frid och rätt. Det kort därefter utbrytande frihetskriget gjorde avbräck skyddskårens start, ty de bästa krafterna ryckte ut.

På våren 1918 samlades man på nytt till möte i Svenskby. Där startades Teutjärven suojeluskunta, som omfattade hela Strömfors och därtill Elimäki. Namnet härleder sig från ett träsk som omges av tät bosättning. De första stabsmedlemmarna blevo Janne Blomqvist, Juho Murto(?), Borgman och Hj. Ståhls. Den förstnämnda blev ledare och erhöll titeln ordförande och rayonchef. länge blev Teutjärven suojeluskunta ej bestående. Redan efter årsskiftet 1919 upplöstes kåren såsom en följd av, att elimäkiborna bildade Elimäki skyddskår. Strömforsborna samlades omedelbart till möte i Virby, närmare bestämt den 26 januari och bildade Strömfors skyddskår. Man skönjer här ivern att ordna skyddskårsarbetet så snabbt som möjligt och områdesindelningen rättade sig nu efter lämpligare geografiska gränser och kommunal samhörighet. Den första lokalchefen blev fänrik Thesslund. Såsom stabsmedlemmar fungerade Janne Blomqvist (vilken ock under c:a I mån. tid var lokal- och kanslichef), A. Wahlberg och T. Eerola. Inom kort fick staben följande sammansättning: R. Grahn, J. Blomqvist, A. Wahlberg och F. W. W. Udd. Då R. Grahn en tid senare efterträdde fänrik Thesslund såsom lokalchef, fick lokalstaben på årsmötet 1919 en stabilare form, vad mandattiden vidkommer. Den upptog nu namnen F. W. W. Udd, Hj. Toivonen, Henrik Kullberg och Carl Smeds - Den sistnämnda blev kanslichef. Länge var ej Strömfors skyddskår i denna sammansättning verksam, ty kommunens tvåspråkighet gjorde, att en delning på språklig grund var den riktigaste. Denna tudelning skedde hösten 1920 och erhöll kåren då den omformning, som skulle bli bestående. De norra byarna, som hade finsktalande befolkning, bildade ej egen skyddskår utan anslöto sig dels till Elimäki och dels till Anjala skyddskårer. Den svenskspråkiga ortsskyddskåren kom sålunda att omfatta ett område, som i norr hade gränsen. byarna Kungsböle, Finby, Näsby medräknade och sträckte sig söderut så långt, som kommunen nådde. Utbildningsspråket kunde sålunda bli ett och detta faktum gagnade självfallet kårens utveckling. Staben ändrade ej sammansättning.

Vid lokalstabsmöte den 30.9.33 intogos såsom medlemmar 14 mogenpörtbor. Dessa hade i Huvudstaben anhållit om medlemsskap i Strömfors skyddskår och erhållit rätt att ansluta sig, fastän Mogenpört ligger utanför Strömfors skyddskårs område och därtill i annat län. Kårens verksamhetsgräns blev i denna omfattning bestående.

Den 29 juni 1927 avled plötsligt lokalchefen R. Grahn och lämnade ett stort tomrum i skyddskårsverksamheten efter sig. De följande månadernas verksamhet blev särdeles famlande. Det var, som om man stått rådvill inför framtiden. På möte utsågs godsägaren H. Svensson till lokalchef och han ledde kåren till slutet av augusti 1927, då folkskolläraren H. Hagman så som t.f. emottog befattningen. Ordinarie utnämnd blev H. i februari 1928 och har nu i 16 år handhaft posten. Inom lokalstaben skedde 1929 ändringar såtillvida att C. Smeds bortflyttade från orten och H. Kullberg avsade sig återval. Vid årsmötet samma år invaldes då löjtnant K. J. Weckman och serg. A. Wahlberg och staben erhöll därvid sammansättningen: F. W. W. Udd, Hj. Toivonen, K. J. Weckman och A. Wahlberg. Med särdeles stort intresse arbetade dessa och stödde lokalchefens verksamhet. Skyddskårsarbetet fick ny och man kan säga forcerad start, ty inom kort nådde den sin högsta utveckling.

Denna stab satt i många år och endast F. W. Udds och senare Hj. Toivonens dödsfall förmådde omändra densamma. Invalda efter dessa två framstående och uppoffrande skyddskårsmän blevo serg. Max Udd och fältv. Gunnar Toivonen. Kriget omändrade staben i viss mån till följd av inkallelser till fronttjänst. Krigstida lokalchefer blevo under vinterkriget fältv. G. Toivonen och under pågående fältv.

L. Schybergson. Ordinarie lokalchefen är nu emellertid hemförlovad och ledningen handhas av honom med följande lokalstab: löjtn. K. J. Weckman, fältv. G. Toivonen, fältv. L. Schybergson och serg. A. Wahlberg. Samarbetet mellan lokalchef, stab och kår har ständigt varit det allra bästa och denna omständighet får stor ära av kårens höga nivå.

Kåren har från sin tillblivelse bildat krets, den XI i Nylands Södra skyddskårsdistrikt, tillsammans med Pernå och Lovisa skyddskårer. Dessa kårer ha utgjort ett triumvirat, som med synnerlig framgång hävdat sig. Samarbetet har varit det bästa. Efter vinterkriget sammanfördes Strömfors skyddskår till krets med Lappträsk sk. och lyda dessa två kårer i mob. hänseende nu under Etelä Kymenlaakson suojeluskuntapiiri. I skolningshänseende underställas dessa kårer dock ännu Nylands Södra. Det säger sig självt att Strömfors sk. och ej heller Lappträsk, velat eller kunnat rycka upp de rötter, som växt fast i Nylands Södra skyddskårsdistrikt.

1942 inträffade inom Strömfors kommuns gränser en ny omorganisation av skyddskårsväsendet. De norra, finskspråkiga byarna, som tidigare varit anslutna till Elimäki och Anjala skyddskårer, bildade en ny kår, som i sina rullor införde den finsktalande delen av skyddskårsmedlemmarna. Kårens namn blev Ruotsinpyhtään suojeluskunta. Strömfors skyddskår står självfallet orubbad i sin tidigare form och enstaka finskspråkiga personer höra ännu till denna. De ville ej lämna sin gamla och goda kår, sade de, utan ville stå kvar i denna, om de det finge. Strömfors skyddskår räknar dem med glädje till sitt mediemsskap, ty aldrig har språket spelat någon som helst roll inom verksamheten och samförståndet har varit det bästa.

Strömfors-skyddskåristerna älska sin fana och se i den symbolen för sin verksamhet. Fanan har i sin tur ej heller fläckats av sina bärare och många äro de framgångar under fred och i krig, som med osynlig skrift ristats på den. Den gavs kåren i dess begynnelsestadium av "Vita kvinnor i Strömfors" och överräcktes 1.6.1919 på den natursköna kyrkbacken i Strömfors bruk, där nu hjältegraven finnes. Fanan är ritad av skyddskåristen, artisten Edvin Blomqvist, som med urskillning, pietet och smak valde ett motiv från Abborfors bro i Kymmene älv, som intill 1809 utgjorde gränsstation mellan Sverige och Ryssland. Hårda strider kämpades där också 1918, då strömforspojkar vid sidan av andra landsman och tyska vapenbröder stred en het strid och därmed stoppade upprorsmännens plan att taga steget in i hemsocknen. I hjärtemblemet skönjer man forsen, bron och solstrålar, som stråla ut från platsen. För att få arbetet enhetligt utfört, överläto "Vita kvinnor i Strömfors" tillverkningen åt fru Andersson i Lovisa. Väl vet man, att varje kvinna i vår hembygd med glädje offrat tid och arbete för att få räkna stygnen i fanan som sina egna, men av praktiska skäl var det gjorda arrangemanget det bästa.

Strömfors kommun, således skyddskårens område, räknar i längd c:a 6 mil med långsträckt och spridd skärgård i söder. Bredden är en obetydlighet av längden. Denna onaturliga gränsdragning här avsevärt försvårat arbetet. Framför allt har man här ej kunnat utse en plats, som rättvist kunde kallas central inom kårens område. På den grund har bl.a. skjutbanor byggts för de skilda plutonernas behov och uppförandet av en centralskjutbana fick anstå till så sent datum som 1938. Redan dessförinnan hade "trevare" sänts ut för att spana efter understöd i form av penningar och material till ett så stort bygge. Banområdet hade säkrats i det att jordbrukaren P. Kantele i Storby donerade behövlig och lämplig areal. På stabsmöte den 13.8.38 beslöts, att bygget skulle bli verklighet. Kassaställningen var så svag, att en lokalstabsmedlem reserverade sig inför beslutet. Kåren hade ingen som helst kassa, endast några tusen mark skuld. Detta faktum kunde väl avskräcka, men såsom motvikt hade vi skyddskåristernas stora intresse, ortsbornas bevågenhet och segrandets glädje. Man kan gott säga, att Strömfors skyddskårs skjutbana med åtföljande ståtlig paviljong äro "byggda på trofasthetens och kärlekens grund". Alla drogo strån till stacken och kåren hade ingen medlem, som ej åtminstone offrade fem dagsverken. De frivilliga arbetstimmarna stego till 12.030 och det var hårt arbete, som presterades. Bana och bygge växte som svampar ur jorden under ledning av byggmästaren T. Skog. På hösten 1938 stod man redo för invigningen. 300 m. banan hade 7 dubbeltavlor. Meningen var, att antalet skulle stanna vid det jämna talet 6, men då lokalchefen med långa ben stegade ut sträckan för de sex, blev det sju. Där gav frånvaron av metermått god utdelning, ty de långa stegen ha efteråt uppskattats. Därtill finnes fältskjutningsbana. Invigningen skedde den 6.11.38. Det var raskt marscherat och glädjen var stor. Banans första skott lossades av överstel. B. Heinrichs, då Nylands Södra skyddskårsdistrikts chef.

I III och IV plutonerna finnas därtill banor, som användas vid mindre tävlingar och vid utbildning.

Inom Strömfors skyddskår har ständigt den militära utbildningen erhållit en dominerande plats i programmet. Fastän kassan emellanåt varit katastrofalt liten och oftast på minussidan, har vid uppgörandet av budgeten anslag till militärutbildning ständigt avdelats. Fastän idrotten omhuldats, har dock denna fått träda tillbaka, då omständigheterna så fordrat. Åren efter 1918 upptog den formella exercisen och manövrer det mesta av det militära programmet och då var kåren i sin helhet samlad. Senare lades största vikten på de s.k. kvällsövningarna, vilka sedan utmynnade i gemensamma lägerdagar, manövrer m.m., som utgjorde hälsosam repetition. Då Orrengrund division år 1925 bildades och omfattade skärgårdens skyddskårister (I plutonen), höllos sjöförsvarskurser varje höst i augusti och ovanligt var det ej, att dessa två veckor långa utbildningstillfällen samlade 100 % av numerären. Lägerdagarna höllos vanligen kretsvis eller i ännu större förband och vid distriktets manövertillfällen satte kåren en ära i att så gott som mangrant infinna sig. Till följd av den stora deltagarprocenten i såväl kårens egna, kretsens som distriktets övningstillfällen. erhöll varje man en omfattande och gedigen utbildning. Det är intressant att följa med kårens marsch uppåt vad duglighet och intresse vidkommer. Då intressetimmar 1929 infördes, erhöll man en påtaglig och säker statistik för de enskilda skyddskåristernas verksamhet och vid årsslutet kårens sammanlagda prestation. Taga vi året 1930 såsom måttstock finna vi i årsberättelsen antecknat. att tjänstetimmarna under året utgjorde sammanlagt 3.926 eller i medeltal per aktiv medlem 37,73 timmar. År efter år steg deltagarprocenten.

Ovan framgår att huvudvikten lagts på rent militär fostran och att intresset för den skull ej svalnat, utan ha skyddskåristerna flitigt infunnit sig. År 1938 utgör tjänstetimmarnas medeltal per aktiv skyddskårist 137,61, vilken tid, omräknad i 8 timmars arbetsdagar, blir 17,2 arbetsdagar. Mera kan man ej begära i frivillig tjänst under ett år och det är med stolthet vi framvisa denna siffra, då skyttetävlingar, idrott och andra sammankomster i tävlingssyfte ej gillats såsom tjänstetimmar. Inga slöa hemmasittare funnos. Då kallelsen kom, kom man säkert, och laga förhinder anmäldes i god tid, också då det gällde en vanlig kvällsövning. Lägger man därtill det faktum, att en del av skyddskåristerna hade ända till 2 mil obanad vägg för att nå övningstillfället, så kan skyddskåristernas prestationer kallas fullödiga.

Skytteskickligheten har år från år stegrats. En avsevärd bredd har nåtts då varje man i kåren erhållit grundlig utbildning. Tävlingarna ha sedan varit milstolpar, som visat, vad man förmått och sporrat till nya ansträngningar. Ännu så sent som 1933 låg kåren ohjälpligt sist efter de övriga östnyländska kårerna vad skjutskickligheten vidkom. men snart lämnade det målmedvetna arbetet synliga och glänsande resultat. Det var alls ej ovanligt, att kåren ställde upp med 50-60 skyttar till vanlig kretstävling. År 1937 tog Strömfors skyddskår den s.k. "Kretspokalen" i skolskjutning till egen och följande år vandrade "Kretspokalen" i fältskjutning samma väg. Dessa pokaler voro ställda till tävling inom östra Nylands skyddskårer, omfattande Liljendal-Mörskom, Lappträsk, Lovisa, Pernå och Strömfors. Är 1939 blev kåren 9:de i skolskjutning inom Sk.org. och 2 i komb. skol- och fältskjutning inom Nylands Södra skyddskårsdistrikt. Nu hade kåren ett lag, som kunde räknas i 30-40 och särdeles jämngoda. Återväxten var också tryggad och kåren hade säkrat sin ställning som skyttekår.

Idrottsintresset har hållits levande. Redan år 1929 blev kåren distriktsmästare i 3.000 laglöpning och tog två år senare kretsarnas vandringspris i samma gren. Även simning och rodd i enmansbåt hörde till programmet för marinavdelningen. Främst har dock kåren hävdat sig i skidlöpning. Strömforspojkarna togo gång efter annan så gott som samtliga lag- och individuella pris i skidlöpning inom distriktet och mellan kretsarna. Procentskidningen har kanske varit kårens starkaste sida, ty då har varje man fått visa sitt intresse och kunnande. Där massanslutning behövts, har man aldrig förgäves behövt vänta på fullödig insats från Strömfors. Under alla år %-skidning förekommit, har Strömfors skyddskår blivit distriktsmästare och åren 1935, 1936, 1937 och 1938 har kåren blivit första inom skyddskårsorgonisationen. Seger blev det också i distriktet, då riksmarschen kallade. Ingen har velat svika, då kårens ära stått på spel, och då varje man behövts. Samma goda anda rådde ock, då de frivilliga befästningsarbetena 1939 kallade. Kåren hade högsta deltagarprocenten i Nylands Södra skyddskårsdistrikt.

Är 1934 ställde marinavdelningen upp i valbåtsrodd om finska mästerskapet i Nådendal. Placeringen blev ej förnäm, men desto mera gagnade de lärdomar, man inhämtat. Ny båt byggdes, sedan medel därtill anskaffats på frivillig väg och tävlingsutbyte i valbåtsrodd med Kotka, Vederlax och Sunila skyddskårer begynte. Stabsmedlemmen F. W. Udd donerade "Orrengrund hornet". Skickligheten växte. Redan 1938 placerade sig kårens lag såsom tredje vid mästerskapen i Viborg, slog finska mästarna, Kotka msk. i Kotka följande år, men blev sedan andra i tävlingen om "Orrengrund hornet" i Lovisa och 3:je vid mästerskapen på Roddstadion i Helsingfors. På frivillig väg anskaffades också medel till inköp av "utriggad fyra". Kriget avbröt dock all tävlingsverksamhet och vi få vänta på freden då roddssporten ånyo med säkerhet tages upp i sommaridrottsprogrammet.

Skyddskåren har ständigt haft svårigheter med att få debet och kredit att balansera. Genom områdets vidsträckthet har verksamheten fördyrats, då det gällt större transporter till övningstillfällen och tävlingar. Större krav har därför ställts på skyddskåristerna, som vanligen fått taga sig fram efter bästa förmåga. Då avstånden äro långa och vägnätet särdeles glest, ha skidor, roddbåt och cykel fått utgöra transportmedel. Endast mindre anslag ha kunnat avdelas för transporter och dessa ha i yttersta nödfall utnyttjats. Sträckor upp till 35 km äro vanliga och då därtill sund, fjärdar och vikar för I plutonen lagt hinder för framkomsten, säger det sig självt, att skyddskåristernas ansträngningar varit betydande och uppoffrande. likafullt ha de gjort sin tjänst lika flitigt som om övningsplatsen legat ett stenkast från hemmet.

Beträffande ekonomin kan framhållas att all skuld betalats och fastän bygge av bana och paviljong verkställdes, är kåren nu skuldfri. Ärligen arrangerade Strömfors skyddskår fester på de historiska och natursköna Abborfors vallar. Dessa vallar äro gamla förskansningar i närheten av Abborfors bro i Kymmene älvs västligaste utloppsarm. Vid dessa fester och andra, som hållits, har programmet varit värdefullt. "Abborforsfesten" inföll konstant midsommardagen och hölls regelbundet. 1939 var den nionde i ordningen.

Soldatgosseverksamheten erhöll frisk vind i seglen 1942. Den nuvarande ledaren, korpral Gunnar Haglund, har på ett synnerligen förtjänstfullt sätt arbetat för saken. Strömfors soldatgossar ha gått segrande fram i tävlingar och tagit flera mästerskap. De bästa prestationerna nämnas: Terränglöpningsmästerskapet 1941, mästerskapet i 4x100 m stafett, lagtävlingsmästerskapet på skidor i vardera klassen 1943. Alla dessa gälla distriktet. Ett flertal mindre tävlingar mot enskilda soldatgosseavdelningar och -kretsar ha lämnat seger. I skyttet står Strömfors soldatgossar högt och belade våren 1942 första platsen i min.gev.skyttet inom Södra Nylands Soldatgossar.

Vi skolades för att trygga freden, men då kriget 1939 utbröt, voro strömforsskyddskåristerna redo att rycka in. Genom territorialsystemet kom dock största delen att förläggas till kustförsvaret, varför endast en mindre del beordrades till landfronterna. De stupades antal blev därför ock mindre. På ärans fält föllo sergeanten Sven Axel Björklöf, und. serg. Erik Wilhelm Hansson och Gösta Gunnar Sievers. Samtliga dessa tjänade vid J.R. 10. De stupade ha fått det bästa eftermäle och de hemvändande skyddskåristerna hade även gjort sig ett gott namn såsom tappra och dugliga krigare. Efter fredsslutet under fyllandet av sin uppgift blev und. serg. Erik Streng tillfångatagen och hans öden äro okända. Under vinterkriget rekryterades strömforsskyddskåristerna främst till J.R. 10 samt till Plo.

Bland Strömfors-skyddskåristerna kan särskilt framhållas nuvarande fänriken Georg Mickos. Vid inkallelsen hade han und. serg. grad, men genom tapperhet och duglighet steg han i graderna och blev kort efter fredsslutet befordrad till fänrik. Många voro de fall. då han genom sinnesnärvaro, oförskräckthet och rådighet bemästrade kritiska situationer.

För detta krig inkallades största delen av strömforsskyddskåristerna till landfronterna. Det hårda och fortgående kriget har ock skördat sina offer bland dem.

H. Hagman.

 

 

Av bokens illustrationer har endast bilden av fanan tagits med

 

22.9.2009

Tillbaka | Hemsidan | Strömfors Lotta Svärd