Tillbaka | Hemsidan | Strömfors Skyddskår

 

STRÖMFORS LOKALAVDELNING

 inom Lotta Svärd

 

Utdrag ur boken:

SKYDDSKÅRISTER OCH LOTTOR I SVENSKA NYLAND

Nylands Södra Skyddskårsdistrikt och Nylands Södra Lotta Svärd-distrikt 1918-1944

Utgiven av Nylands Södra Skyddskårsdistrikt

Redaktion: Armas Appelgren, Beatrice Gripenberg och Ola Zweygbergk

Helsingfors 1944

 

Klicka här för avsnittet om Mogenpört

 

Den 1 juni 1919 överlämnades från vita kvinnor i Strömfors till den nybildade Strömfors Skyddskår en vacker fana. Det var upptakten till Strömfors Lotta Svärd, som sedan vid ett konstituerande möte den 28 dec. 1919 definitivt bildades. Under det första året var lottornas antal rätt stort, i det 211 lottor voro inskrivna, varav 37 finsktalande. Senare nedgick dock medlemsantalet rätt betydligt, dels därigenom att de finska lottorna överflyttades till Norra Nylands Lotta Svärd distrikt. År 1928 hade medlemsantalet sjunkit till något över 100, vilken medlemssiffra i stort sett bibehållits sedan dess.

Personskiftena inom styrelsen för Strömfors lokalavdelning ha varit sparsamma och ännu kvarstå styrelsemedlemmar, som varit med från starten. Som ordförande fungerade fru Aina Lindgren ända till årsmötet 1940, då hon på grund av bortflyttning avgick, och ordförandeskapet övertogs av fröken Anna-Ulla Grahn. På årsmötet 1941 kallades fru Lindgren till lokalavdelningens hedersmedlem.

Strömfors Lotta Svärd arbetar med fyra byavdelningar: Orrengrund byavdelning, ord. Selma Udd, Kulla-Tessjö, ordf. Gerda Grahn, Strömfors bruk, ordf. Synnöve Schybergson och Kungsböle byavdelning, (som till 1940 verkade tillsammans med Strömfors bruk byavdelning) ordf. Astrid Stenvall. Åren 1934-41 tillhörde Mogenpört byavdelning Strömfors Lotta Svärd från Etelä-Kymenlaakso distrikt.

För sin verksamhet var den nybildade lokalavdelningen i behov av penningmedel. Vår första kassa utgjordes av en donation på 200:-. Dessutom gav kommunen ett bidrag på 5,000:- avsett för ambulansen, vilken summa jämnt fördelades med de finska lottorna. I fortsättningen ha medel hopbringats främst genom anordnandet av friluftsfester och lotterier, men även mindre fester byavdelningsvis ha lämnat ett gott ekonomiskt resultat. Strömfors skyddskår har nästan årligen ihågkommits med penningemedel.

Under krigsåren, då fester icke kunnat anordnas har lottorna haft glädjen mottaga ett antal donationer från firmor och enskilda, varjämte de kantiner, som lottorna uppställt, inbringat icke ringa summor.

Under fredstida förhållanden arbetades inom sanitetssektionen för hopbringandes av sjukvårdsartiklar samt för uppställandet av en del av distriktets fältlasarett. - Lottorna stodo skyddskåren bi som fältkökslottor vid dess övningar, manövrer och tävlingar, dessutom sammankommo de till syaftnar. I början av verksamheten gällde det att bygga allt från grunden. Då förfärdigade man t.o.m. skyddskårsuniformer. Man spann garn och stickade strumpor, sydde flanellunderkläder och snödräkter och lade upp förråd utöver vad stunden krävde. Dessutom förfärdigades en del av lottornas egen utrustning på dessa syaftnar.

När så ovädersmolnen urladdade sig och kriget var en hård verklighet, då männen drogo ut var åt sitt håll, delades förråden ut, man sydde och stickade som aldrig förr ända tills materialbristen gjorde slut på utrustningsarbetet, som numera inskränker sig blott till reparationer.

Genom kurser och instruktionstillfällen utbildades lottor inom sanitets- och fältkökssektionen. Krigstillståndet nödvändiggjorde att lottorna även besökte luftvärns- och hästskötarkurser. Sålunda arbeta lottor för närvarande på krigsoperationsområdet vid fältlasarett, krigs- och fältsjukhus, fältkök, kantiner, tvättambulans, telefon- och sjöbevakningscentraler och såsom kanslibiträden. - På hemmafronten ha lottorna biträtt försvarsmakten vid militärpassgranskningar, reservistinkallningar, hästutskrivningar och helt skött om luftbevakningen. Också i talkoarbetet ha lottorna deltagit på olika sätt.

Vårdverksamheten har under kriget varmt omhuldats. Invalider, stupades- och reservistfamiljer hava biståtts med kläder och penningmedel, spädbarnskläder förfärdigats och utdelats. Ävenså ha lottorna ett fadderbarn, till vilket månatligen utbetalas underhåll.

Förutom de ovannämnda verksamhetsgrenarna har Strömfors Lotta Svärd alltid omhuldat arbetet för fysisk fostran. Främst ha då förekommit skidning, rodd och gångträning. rodd och skidtävlingar ha våra duktiga lottor många gånger deltagit och hemfört både lag- och individuella pris.

Inom Strömfors Lotta Svärd startades i Kungsböle byavdelning en flicklottaavdelning 1941 med Sigrid Virén som ledarinna. Avdelningen noterade då 13 medlemmar. Under våren 1943 ha ytterligare inom de övriga byavdelningarna uppstått flickavdelningar, vars sammanlagda antal stiger till omkring 40 flicklottor.

Styrelsen 1943: Anna-Ulla Grahn. ordf. och fk.chef Selma Udd I viceordf. och utr.chef. Synnöve Schybergson II viceordf. kansli o. fb-sekt.chef. Anna Engström san.chef och sekr. Aina Fredriksson chef för ins. och vård.sekt. Alli Weckman, Astrid Stenvall vice k. o. fb.chef Ina Thomasson vicesan.chef. Suppl. Doris Wallén vice ins. o. v.chef och Sigrid Wiren flickarbetsledarinna.

 

 

Bokens illustrationer har inte tagits med

 

27.1.2002

Tillbaka | Hemsidan | Strömfors Skyddskår