< backman_emanuel-01
 

 

Mogenpörts historia

Tillbaka | Hemsidan | Takasisin | Kotisivu

30.11.2003

 

MOGENPÖRTSKEPPARE I KOLLISION PÅ NEVAN 1886

 Skepparen Emanuel Backman (1845-1927) - från Tuskas i Mogenpört - råkade 28.9.1886 ut för en fartygsolycka i S:t Petersburg.

Så här skrev Hufvudstadsbladet i en notis 16.10.1886:

 - Öfwerseglad finsk jakt. Jakten "Olga" hemmahörande i Pyttis socken och förd af skepparen Emanuel Backman hade i Petersburg intagit en last af diverse köpmansvaror för handlanden Uschanoff i Elimä. Då den den 28 september skulle lätta ankaret för att gå till sjöss, blef den å Newan öfverseglad af engelska ångaren "Ajax" med den påföljd att hela bogsprötet borttogs, fasta backen och förstäfwen illa ramponerades samt masten afbröts ett stycke under salningen, hwarförutom alla jaktens segel södertrasades, hwarjämte äfwen någon del af däckslasten blef förd öfwer bord.

  

Tillbaka | Hemsidan | Takasisin | Kotisivu