Aktuellt på Mogenpört

Hemsidan | Suomeksi

 Senast uppdaterad 22.7.2008

 

 

VERSÖ

behöver Din hjälp!

 

 

Juli 2008

 

 

 

Utkastet till landskapsplan utgår från att

ett jättestort semestercentrum skulle uppstå på Versö

Även Du kan påverka planeringen!

 

 

 

 

Kaavamerkinnät ja –määräykset (ote) 12.5.2008 julkaistussa maakuntakaavan luonnoksessa:

 

 

Planebeteckningar och – bestämmelser (utdrag) i det utkast till landskapsplan som publicerats 12.5.2008:

 

 

 

MATKAILUN JA VIRKISTYKSEN KEHITTÄMISEN KOHDEALUE

Merkinnällä osoitetaan alueet joihin kohdistuu ylimaakunnallisia matkailun kehittämistarpeita.

Suunnittelumääräys:

Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on huolehdittava siitä, että matkailun kehittämistarpeet sovitetaan alueen luonto-, rakennusperintö- ja kulttuuriarvoihin niitä hyödyntäen.

UTVECKLINGSOMRÅDE FÖR TURISM OCH REKREATION

Beteckningen anvisar områden som har utvecklingsbehov för turismen över landskapsgränserna.

Planeringsbestämmelse:

Vid noggrannare planering av området skall man se till att turismens utvecklingsbehov anpassas till områdets natur-, byggnadsarvs- och kulturvärden så, att dessa utnyttjas.

 

 

 

 

 

 

 

LOMA- JA MATKAILUALUE

Merkinnällä osoitetaan maakunnallisesti ja seudullisesti merkittäviä matkailupalveluiden alueita. Alueisiin kuuluu matkailu- ja lomakeskuksia, lomakyliä, lomahotelleja, leirintäalueita tai muita vastaavia matkailua palvelevia toimintoja.

Suunnittelumääräys:

Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee ottaa huomioon alueen luonnonarvot, kulttuuriympäristö ja rakennushistoriallisten ominaispiirteiden säilyminen.

OMRÅDE FÖR FRITID OCH TURISM

Med beteckningen anvisas områden för turistanläggningar, är betydande på landskaps- och regionnivå. Turist- och semestercentrum, semesterbyar, semesterhotell, campingplatser eller annan motsvarande verksamhet som betjänar turismen hör till dessa områden.

Planeringsbestämmelse:

Områdets naturvärden, kulturmiljön och bevarandet av de byggnadshistoriska särdragen skall beaktas i den mera detaljerade planeringen.

 

 

 

 

 

 

 

ARVOKAS HARJUALUE TAI MUU GEOLOGINEN MUODOSTUMA …

VÄRDEFULL  ÅS ELLER ANNAN VÄRDEFULL GEOLOGISK FORMATION …

 

 

 

 

 

 

 

TÄRKEÄ POHJAVESIALUE …

VIKTIGT GRUNDVATTENOMRÅDE …

 

 

 

 

 

 

 

RETKEILY- JA ULKOILUALUE …

FRILUFTS- OCH STRÖVOMRÅDE …

 

 

 

 

 

 

 

MAA- JA METSÄTALOUSVALTAINEN ALUE, JOLLA ON ULKOILUN OHJAAMISTARVETTA

Merkinnällä osoitetaan maa- ja metsätalousvaltaisia alueita, jotka pääkäyttötarkoituksen lisäksi ovat ulkoilun kannalta maakunnallisesti ja seudullisesti merkittäviä.

Suunnittelumääräys:

Alueen suunnittelussa tulee turvata maa- ja metsätalouden sekä muiden maaseutuelinkeinojen toimintaedellytykset. Olemassa olevia ulkoilumahdollisuuksia ja - toimintoja tulee edistää ja alueiden käytön suunnittelussa tulee ottaa huomioon ulkoilun ohjaamistarpeen vuoksi polkujen tai ulkoilureittien ja niihin liittyvien levähdys- ja tukialueiden toteuttaminen. Alueen ulkoilutoiminnot tulee suunnitella ja sijoittaa siten, ettei merkittävästi haitata alueen maa- ja metsätalouskäyttöä.

JORD- OCH SKOGSBRUKSDOMINERAT OMRÅDE, MED BEHOV AV ATT STYRA FRILUFTSLIVET

Med beteckningen anvisas sådana jord- och skogsbruksdominerade områden vilka utöver det huvudsakliga användningsändamålet är betydande på landskaps- och regionnivå i fråga om friluftslivet.

Planeringsbestämmelse:

I planeringen av området skall verksamhetsförutsättningarna för jord- och skogsbruket och andra landsbygdsnäringar tryggas. Befintliga möjligheter till friluftsliv och – funktioner skall främjas och på grund av behovet att styra friluftslivet ska byggandet av stigar eller friluftsrutter och till dem anslutande rastplatser och stödområden beaktas i planeringen av området. Friluftsfunktionerna i området skall planeras och anläggas så att jord- och skogsbruket inte åsamkas betydande olägenheter.

 

 

 

 

 

 

 

TUULIVOIMAN TUOTANTOON SOVELTUVA ALUE …

OMRÅDE SOM LÄMPAR SIG FÖR PRODUKTION AV VINDKRAFT ...

 

 

 

 

 

 

Hela dokumentet finns att läsa på Internet under: http://www.kymenlaakso.fi/internet.htm?landskapsplan

 

 

 

Hur kan den enskilda medborgaren påverka landskapsplanen?

 

Enligt Kymmenedalens förbunds kungörelse 12.5.2008 skall utlåtanden och eventuella skriftliga och muntliga åsikter adresserade till Kymmenedalens landskapsstyrelse lämnas till Kymmenedalens förbund senast 15.8.2008 kl. 16.00, adress PB 35 (Karhulantie 36 B), 48600 Kotka, tfn (05) 230 8900, fax (05) 230 8910, e-post: virasto@kymenlaakso.fi

 

Var och en kan således uttala sin åsikt!

 

 

 

TA STÄLLNING FÖR VERSÖ!

 

Man kunde ha trott att de planer som Pyttis kommun i vintras presenterade för att sälja det natursköna Versö-området på Mogenpört för ett stort turistcentrum (minimibyggnadsrätt = 50 000 våningskvadratmeter!) åtminstone delvis skulle ha kommit i ny dager efter ägarbytena i maj. Men trots det har man i utkastet till landskapsplan intagit bestämmelser som skulle göra det möjligt att bygga ett jättestort turistcentrum på Versö och på Mogenpört.

 

Under vinter och våren har det framgått att en utbredd opinion i Pyttis inte ser särskilt positivt på kommunens planer gällande Versö. Klara ställningstaganden har tagits mot en utbyggnad av Versö.

 

Den utsatta tiden inom vilken åsikter om landskapsplanen kan anföras tar slut 15.8.2008. Genom att fylla i nedanstående blankett – eller på annat formfritt sätt vända sig till landskapsstyrelsen – kan Du för egen del delge landskapsstyrelsen Din åsikt och därigenom påverka beslutsfattandet inom Kymmenedalens förbund.

 

Ju flera ställningstaganden – desto effektivare kan de samverka!

 

 

MOGENPÖRT ÖS BYAFÖRENING  Tuskasvägen 361, 49200 Broby    www.mogenport.net

 

Vid behov, kontakta Brita Marttinen 044 2926944 eller Markus Gango 040 7081305

 

 

Du kan i god tid före 15.8.2008 returnera nedanstående blankett (daterad och undertecknad) till följande adress:

 • Kymmenedalens förbund,  PB 35,  48600 Kotka

Du kan också returnera blanketten till:

 • Broby: En returneringslåda i Broby Shell
 • Mogenpört: En postlåda vid ”Kabelstolpen”, ”Åsikt gällande landskapsplanen – returneringslåda”
 • Svartbäck: En returneringslåda i Svartbäcks bybutik
 • Kyrkobyn: Postlåda utanför hälsocentralen,  ”Åsikt gällande landskapsplanen – returneringslåda”
 • Hirvikoski: En returneringslåda i Hirvikoski bybutik

 

 

 

Till Kymmenedalens landskapsstyrelse

 

Åsikt med anledning av Kymmenedalens landskapsplan, landskap och natur (utkast 12.5 2008)

 

Jag har fäst uppmärksamhet vid den i utkastet ingående reserveringen i PYTTIS för ett ”utvecklingsområde för turism och rekreation”, för vilket det anses finnas ett utvecklings­behov för turismen över landskapsgränserna:

 

 • Positivt är att Versöområdets strandområde på Mogenpört har fått beteckningen VR (frilufts och strövområde)
 • Däremot är det negativt att Versö på Mogenpört och området öster om det har fått en omfattande reservering R (område för fritid och turism), som skulle möjliggöra byggandet av bl.a. turist- och semestercentrum och semesterhotell.
 • Det är allmänt känt att Pyttis kommun skulle vilja sälja sina markområden på Versö och Långö för ett jättelikt turistcentrum. Enligt det undertecknade föravtalet skulle den anvisade byggnadsrätten uppgå till åtminstone 50 000 våningskvadratmeter. En dylik byggnadsrätt är — med beaktande av naturvärdena på Versö och på hela Mogenpört samt av den stora trafikbelastning som byggnadsrätten skulle förorsaka särskilt på det smala vägavsnittet genom Svartbäck by — alldeles överdimensionerad
 • Enligt min uppfattning bör beteckningen R (område för fritid och turism) därför strykas ur planen. Förutom strandområdet borde också den övriga Versömalmen få beteckningen VR (frilufts och strövområde)

 

 • ______________________________________________________________________________________________________________________________

 

________________________, __.__.2008

 

Underskrift och namnförtydligande (samt hemort)

                                                         

_________________________________                     ___________________________

 

_________________________________                     ___________________________

 

_________________________________                     ___________________________

 

_________________________________                     ___________________________

 

 

 

 

 

Hemsidan | Suomeksi