Ajankohtaista Munapirtissä

Kotisivu | På svenska

 Viimeksi päivitetty 22.7.2008

 

 

VERSÖ

tarvitsee apuasi!

 

 

Heinäkuu 2008

 

 

 

Maakuntakaavan luonnos lähtee siitä, että

Vers­ön alueelle syntyisi jättimäinen lomakeskus

Sinäkin voit vaikuttaa kaavoitukseen!

 

 

 

 

Kaavamerkinnät ja –määräykset (ote) 12.5.2008 julkaistussa maakuntakaavan luonnoksessa:

 

 

Planebeteckningar och – bestämmelser (utdrag) i det utkast till landskapsplan som publicerats 12.5.2008:

 

 

 

MATKAILUN JA VIRKISTYKSEN KEHITTÄMISEN KOHDEALUE

Merkinnällä osoitetaan alueet joihin kohdistuu ylimaakunnallisia matkailun kehittämistarpeita.

Suunnittelumääräys:

Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on huolehdittava siitä, että matkailun kehittämistarpeet sovitetaan alueen luonto-, rakennusperintö- ja kulttuuriarvoihin niitä hyödyntäen.

UTVECKLINGSOMRÅDE FÖR TURISM OCH REKREATION

Beteckningen anvisar områden som har utvecklingsbehov för turismen över landskapsgränserna.

Planeringsbestämmelse:

Vid noggrannare planering av området skall man se till att turismens utvecklingsbehov anpassas till områdets natur-, byggnadsarvs- och kulturvärden så, att dessa utnyttjas.

 

 

 

 

 

 

 

LOMA- JA MATKAILUALUE

Merkinnällä osoitetaan maakunnallisesti ja seudullisesti merkittäviä matkailupalveluiden alueita. Alueisiin kuuluu matkailu- ja lomakeskuksia, lomakyliä, lomahotelleja, leirintäalueita tai muita vastaavia matkailua palvelevia toimintoja.

Suunnittelumääräys:

Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee ottaa huomioon alueen luonnonarvot, kulttuuriympäristö ja rakennushistoriallisten ominaispiirteiden säilyminen.

OMRÅDE FÖR FRITID OCH TURISM

Med beteckningen anvisas områden för turistanläggningar, är betydande på landskaps- och regionnivå. Turist- och semestercentrum, semesterbyar, semesterhotell, campingplatser eller annan motsvarande verksamhet som betjänar turismen hör till dessa områden.

Planeringsbestämmelse:

Områdets naturvärden, kulturmiljön och bevarandet av de byggnadshistoriska särdragen skall beaktas i den mera detaljerade planeringen.

 

 

 

 

 

 

 

ARVOKAS HARJUALUE TAI MUU GEOLOGINEN MUODOSTUMA …

VÄRDEFULL  ÅS ELLER ANNAN VÄRDEFULL GEOLOGISK FORMATION …

 

 

 

 

 

 

 

TÄRKEÄ POHJAVESIALUE …

VIKTIGT GRUNDVATTENOMRÅDE …

 

 

 

 

 

 

 

RETKEILY- JA ULKOILUALUE …

FRILUFTS- OCH STRÖVOMRÅDE …

 

 

 

 

 

 

 

MAA- JA METSÄTALOUSVALTAINEN ALUE, JOLLA ON ULKOILUN OHJAAMISTARVETTA

Merkinnällä osoitetaan maa- ja metsätalousvaltaisia alueita, jotka pääkäyttötarkoituksen lisäksi ovat ulkoilun kannalta maakunnallisesti ja seudullisesti merkittäviä.

Suunnittelumääräys:

Alueen suunnittelussa tulee turvata maa- ja metsätalouden sekä muiden maaseutuelinkeinojen toimintaedellytykset. Olemassa olevia ulkoilumahdollisuuksia ja - toimintoja tulee edistää ja alueiden käytön suunnittelussa tulee ottaa huomioon ulkoilun ohjaamistarpeen vuoksi polkujen tai ulkoilureittien ja niihin liittyvien levähdys- ja tukialueiden toteuttaminen. Alueen ulkoilutoiminnot tulee suunnitella ja sijoittaa siten, ettei merkittävästi haitata alueen maa- ja metsätalouskäyttöä.

JORD- OCH SKOGSBRUKSDOMINERAT OMRÅDE, MED BEHOV AV ATT STYRA FRILUFTSLIVET

Med beteckningen anvisas sådana jord- och skogsbruksdominerade områden vilka utöver det huvudsakliga användningsändamålet är betydande på landskaps- och regionnivå i fråga om friluftslivet.

Planeringsbestämmelse:

I planeringen av området skall verksamhetsförutsättningarna för jord- och skogsbruket och andra landsbygdsnäringar tryggas. Befintliga möjligheter till friluftsliv och – funktioner skall främjas och på grund av behovet att styra friluftslivet ska byggandet av stigar eller friluftsrutter och till dem anslutande rastplatser och stödområden beaktas i planeringen av området. Friluftsfunktionerna i området skall planeras och anläggas så att jord- och skogsbruket inte åsamkas betydande olägenheter.

 

 

 

 

 

 

 

TUULIVOIMAN TUOTANTOON SOVELTUVA ALUE …

OMRÅDE SOM LÄMPAR SIG FÖR PRODUKTION AV VINDKRAFT ...

 

 

 

 

 

 

Koko asiakirja on luettavissa Internetissä: http://www.kymenlaakso.fi/internet.htm?maakuntakaava_maaseutu

 

 

 

Miten yksittäinen kansalainen voi vaikuttaa maakuntakaavaan?

 

Kymenlaakson liiton 12.5.2008 päivätyn kuulutuksen mukaan lausunnot ja mahdolliset kirjalliset tai suulliset mielipiteet tulee osoittaa Kymenlaakson maakuntahallitukselle ja toimittaa 15.8.2008 klo 16.00 mennessä osoitteeseen Kymenlaakson Liitto, Karhulantie 36 B, PL 35, 48601 Kotka. Puh. (05) 230 8900, faksi (05) 230 8910, sähköposti: virasto@kymenlaakso.fi.

 

Jokainen voi siis lausua mielipiteensä!

 

 

 

OTA KANTAA VERSÖN PUOLESTA!

 

Olisi voinut luulla että Pyhtään kunnan talvella julki tulleet suunnitelmat myydä luonnonkaunis Munapirtin Versön alue suurta matkailukeskusta varten (vähimmäisrakennusoikeus = 50 000 kerrosneliömetriä!) olisi toukokuussa tapahtuneiden omistajavaihdosten kautta osittain tullut uuteen valoon. Mutta niistä huolimatta tekeillä olevaan maakuntakaavaan ollaan nyt viemässä määräyksiä jotka mahdollistavat jättisuuren matkailukeskuksen rakentamisen Versöseen ja Munapirttiin.

 

Talven ja kevään aikana on myös ilmennyt, ettei laaja julkinen mielipide Pyhtäällä katso kunnan suunnitelmia Versön osalta kovinkaan suopeasti. Versön rakentamista vastaan on otettu selvä kanta.

 

Määräaika mielipiteiden esittämiseen maakuntakaavaluonnoksen osalta on 15.8.2008. Täyttämällä alla oleva lomake tai muutoin vapaamuotoisesti kääntymällä maakuntahallituksen puoleen – voit omalta osaltasi ilmaista maakuntahallitukselle mielipiteesi ja vaikuttaa päätöksentekoon.

 

Mitä useampi kannanotto – sitä tehokkaammin ne yhdessä vaikuttavat!

 

 

MUNAPIRTIN SAAREN KYLÄYHDISTYS  Tuuskintie 361, 49200 Siltakylä      www.mogenport.net

 

Tarvittaessa ota yhteyttä: Brita Marttinen puh. 044 2926944 tai Markus Gango puh. 040 7081305

 

 

Alla olevan lomakkeen voit palauttaa (päivättynä ja allekirjoitettuna) hyvissä ajoin ennen 15.8.2008  osoitteeseen:

 • Kymenlaakson Liitto, PL 35, 48600 Kotka

Voit myös palauttaa vastauksesi:

 • Siltakylä: Palautuslaatikko Siltakylän Shellillä
 • Munapirtti: ”Kaapelitolpan” luona on postilaatikko ”Mielipide maakuntakaavan johdosta-palautuslaatikko”
 • Purola: Palautuslaatikko Purolan kyläkaupassa
 • Kirkonkylä: Postilaatikko terveyskeskuksen luona ”Mielipide maakuntakaavan johdosta-palautuslaatikko”
 • "

   
  Hirvikoski: Palautuslaatikko Hirvikosken kyläkaupassa

 

 

 

Kymenlaakson maakuntahallitukselle

 

Mielipide Kymenlaakson maakuntakaava, maaseutu ja luonto – nimisen vaihemaakuntakaavan (luonnos 12.5.2008) johdosta:

 

Olen kiinnittänyt huomiota luonnokseen sisältyvän PYHTÄÄLLE merkittyyn ”Matkailun ja virkistyksen kehittämisen kohdealueeseen”, johon kohdistuisi ylimaakunnallisia matkailun kehittämistarpeita:

 

 • Myönteistä on että Munapirtin Versön ranta-alue on saanut merkinnän VR (retkeily- ja ulkoilualue)
 • Kielteistä sitä vastoin on että Munapirtin Versön alueella ja sen itäpuolella on laaja merkintä R (loma- ja matkailualue) joka mahdollistaa mm. matkailu- ja lomakes­kusten ja lomahotellien rakentamisen
 • Yleisesti tiedossa on että Pyhtään kunta haluaisi myydä omistamansa Versön – Långön alueen jättimäistä matkailukeskusta varten. Osoitettavan rakennusoikeuden tulisi allekirjoitetun esisopimuksen mukaan olla vähintään 50 000 kerrosneliö­metriä. Tällainen rakennusoikeus on — ottaen huomioon Versön alueen ja koko Munapirtin saaren luontoarvot sekä tällaisesta rakennusoikeudesta johtuvien suurten liikennemäärien aiheuttama rasitus, joka kohdistuisi erityisesti Purolan kylän läpi johtavaan kapeaan tiehen — aivan liian ylimitoitettu.
 • Merkintä R (loma- ja matkailualue) tulee mielestäni tämän vuoksi poistaa kaavasta. Rantakaistaleen lisäksi tulisi koko muukin Versönkangas saada merkinnän VR (retkeily- ja ulkoilualue)

 

 • ______________________________________________________________________________________________________________________________

 

________________________, __.__.2008

 

Allekirjoitus ja nimenselvennys (sekä kotipaikka)

                                                         

_________________________________                     ___________________________

 

_________________________________                     ___________________________

 

_________________________________                     ___________________________

 

_________________________________                     ___________________________

 

 

 

 

 

Kotisivu | På svenska