Aktuellt på Mogenpört

Tillbaka | Hemsidan | Suomeksi

 17.2.2008

 

 

Mogenpört ös byaförening 17.2.2008:

 

 

STÄLLNINGSTAGANDE MED ANLEDNING AV PYTTIS KOMMUNS AVSIKTER ATT PLANERA OCH SÄLJA VERSÖ-OMRÅDET PÅ MOGENPÖRT

 

 

Tjänstemannaledningen i Pyttis kommun har i en 15.2.2008 publicerad anmälan meddelat om sina planer att mellan kommunen och ett under bildning varande fastighetsaktiebolag ”Kiinteistöosakeyhtiö BlueWhite Munapirtti” ingå:

1) ett avtal om planeringen av lägenheten Malms, vilken är belägen på Mogenpört ö och för närvarande ägs av kommunen,

2) ett föravtal om en försäljning av nyssnämnda lägenhet till fastighetsaktiebolaget.

 

Den ifrågavarande lägenheten som alltså ägs av kommunen omfattar över 200 hektar på Versö på Mogenpört och en del av Långö holme.

 

Avsikten är nu att såväl kommunstyrelsen som kommunfullmäktige redan 25.2.2008 skall godkänna avtalen.

 

Meddelandet bekräftar tyvärr till väsentliga delar de misstankar som mogenpörtborna fick efter kommunens informationsmöte 8.1.2008 och vilka byaföreningen har delgett kommunstyrelsen i sin skrivelse 30.1.2008.

 

Kommunen håller således på att förbinda sig till en enda part, utan att ens utreda några alternativa lösningar. Dessutom skall de kommunala besluten ske i osedvanligt snabb takt på mycket vagt formulerade grunder – och utan möjligheter till en offentlig diskussion om ärendet.

 

Kommunen anger i sitt meddelande att Versö i framtiden som ett ”internationellt naturturistcentrum” skulle erbjuder ”arbete för hundratals människor året runt”. Byaföreningen har således skäl att misstänka att Blue-White-företagets planer är i samma storleksordning som de storprojekt som ett ryskt företag så sent som för några månader sedan drev beträffande det närbelägna Flakanäsområdet.

 

All retorik om att beakta naturvärdena och de lokala invånarnas intressen är inte trovärdig. BlueWhite uppgör en ”Master plan” för sina egna ekonomiska intressen.

 

Det under bildning varande BlueWhite-bolaget uppges vara ett fastighetsbolag. Detta tyder på att bolaget skall äga Versö och hyra ut det vidare, men att själva den omfattande verksamheten skall ske i ett eller flera andra företags regi. Om vilka dessa företag är eller kan vara har man inte uttalat sig. Såsom kommundirektören tidigare har sagt kommer numera en stor del av den internationella turismen till orten österifrån. Inte gömmer sig väl bara Saint Petersburg Capital eller några andra motsvarande intressen i kulisserna?

 

Byaföreningen anser att kommunfullmäktige inte skall fatta beslut gällande ovannämnda avtal vid sitt extra möte den 25 februari. Eventuella beslut bör ske först efter att all nödvändig information har offentliggjorts och efter det att kommuninvånarna har haft en möjlighet till en öppen diskussion om olika alternativ.

 

MOGENPÖRT ÖS BYAFÖRENING – MUNAPIRTIN SAAREN KYLÄYHDISTYS RF

 

Dokumentet här