Aktuellt på Mogenpört

Hemsidan | Tillbaka| Suomeksi

 Senast uppdaterad 6.10.2008

 

 

Mogenpört ös byaförening:

 

Mogenpört Masterplan övertygar inte

Planerna på ett turistcenter på Mogenpört har framskridit så långt att företaget som står bakom projektet har färdigställt en åttasidig "Master Plan". Ursprungligen borde masterplanen ha blivit färdig inom fem månader från det att föravtalet mellan kommunen och företaget ingicks. Efter det att masterplanen har blivit färdig hade kommunstyrelsen i Pyttis en månad tid att förkasta eller godkänna planen. Efter ett eventuellt positivt beslut skulle det egentliga köpebrevet gällande försäljningen av Versöområdet ha undertecknats inom 14 dagar. Kommunfullmäktiges i Pyttis beslut 25.2 om att godkänna föravtalet har emellertid inte vunnit laga kraft, varför inte heller det nyss presenterade räkneverket ännu har startat. Såväl företaget som kommunen avancerar således på egen risk i detta Mogenpörtärende.

I den kungörelse som Pyttis kommun publicerade 15.2.2008 konstaterades att "dokumentet Pyhtään Munapirtti Master Plan 2020 försöker svara på frågor om i Mogenpört kan fungera en international naturturistcentrum...". I den nu publicerade skrala masterplanrapporten förblir denna fråga fortsättningsvis obesvarad. Pyttis kommun tycks nu försöka få snabba svar på frågan av bl.a. Sydöstra Finlands miljöcentral och Kymmenedalens förbund. Såsom bekant är Versöområdet ett första klassens grundvattenområde och ett regionalt värdefullt åsområde. Inte ens utkastet till landskapsplan skulle t.ex. tillåta det strandbyggande som masterplanen innehåller. Hur går det om det blir ännu flera begränsningar nu då över tusen anmärkningar har gjorts mot utkastet till landskapsplan?

Den nu publicerade Mogenpört masterplanen motsvarar till sin nivå närmast ett elevarbete: Rapporten innehåller enbart antaganden utan någon som helst förankring i verkligheten. Inga risker eller realiteter som hör samman med projektet har beaktats: Varifrån kommer finansieringen för ett förverkligande? Hur inverkar nedgången i den internationella ekonomin exempelvis på turistströmmarna och på möjligheterna att få en finansiering på 165 miljoner euro? Hur påverkar klimatförändringen och de inskränkningar denna eventuellt medför i resandet med flyg? Kommer ens (landskaps)planeringen göra det möjligt att förverkliga projektet? Kan de turistfunktioner och -leder som planeras för privata områden någonsin förverkligas och godkänner markägarna att turisterna rör sig på deras marker? Inte ens Pyttis kommuns andel som byggare och betalare av infrastruktur framgår tydligt. Det är således inte fråga om den analytiska helhetsutredning som tidigare utlovades, utan enbart om en ensidig broschyr som marknadsför företagets stora visioner.

Kan man då tro på den målbild som masterplanen försöker skapa? I föravtalet konstateras att rapporten vid behov uppdateras senare. Det här ger i praktiken dem som står bakom projektet fria händer att göra vad de vill, eftersom föravtalet inte definierar vad en "uppdatering" av rapporten innebär.

Öppenheten i hela masterplanprocessen har varit en skimär, inte alls det som såväl Pyttis kommun som företaget har lovat kommuninnevånarna. På projektets egna Internetsidor har informationen lyst med sin frånvaro - inga protokoll, meddelanden eller kartor som skulle belysa hur frågan framskrider har publicerats. Masterplanrapporten publicerades på dessa nätsidor först två dagar efter det att Mogenpört ös byaförening, som hade kommit över dokumentet via andra vägar, hade publicerat den på sin webbplats www.mogenport.net. Under de s.k. offentliga informationsmötena gavs de facto ingen information om projektet, utan mötena gick ut på att samla in information av deltagarna. T.o.m. informationen om att dylika möten ordnades var mycket sparsam. Kommuninvånarna har rätt långt undanhållits information och den mera exakta informationen har tydligen endast getts åt de grupperingar som står bakom projektet.

I det nu publicerade masterplandokumentet har de bilagor och referenser som åberopas endast nämnts i stora drag. Enligt rapporten skulle dessa stå att finna på projektets Internetsidor. Enligt "masterplangurun" Tapani Koivula uppdateras webbsidorna dock först 13.10, vilket är två dagar innan kommunstyrelsen skall behandla ifrågavarande rapport. På så sätt kan man åter undvika att någon utanför den inre kretsen har möjlighet att sätta sig in i ärendet och ta ställning till det.

Summa summarum borde utvecklandet av turismen alltid utvärderas ur en vidare region- och landskapssynvinkel. Då är det möjligt att för olika turismprojekt finna någorlunda vettiga ramar och realistiska proportioner. Man får hoppas att ledningen för Pyttis kommun förstår att Mogenpört är fel plats för den överdimensionerade turisminvestering som masterplanrapporten målar upp.