Mogenpört historia

 

 

 

 

 

 Tillbaka

Hemsidan

 

 

Utdrag ur

Geometrisk Charta öfwer

Mogenpörtt

Belägit j Pyttis Sochn

Kymmenegårdz Lähn och Härad

Afmätt Anno 1725 af

Henr: Richenberg

 

Obs! Norr ligger till vänster!

Byns tomter och åkrar:

- I mitten av kartan finner man namnet "Mogenpört" och bilden av ett hus. De markerar den nuvarande Rasisbacken och Mattas. - De olika ägofigurerna som är försedda med siffror förklaras nedan i kartans textdel. - Nere till vänster finns "Bywijken. Igen wuxen af hwas och Rör", d.v.s. den nuvarande Maren. - Malm enstaka hemman gränsar längst ner. - Observera vädersträcken!

 

Vissa andra delar av kartan:

Drangsböle

Kartan textdel (lantmätarens beskrivning):

  [Sida 1]

N:o

Notarium Explicatio

2:ra Graden

3:die Graden

Vinterlass

Hård-

val

Star

 

Mogenpörtt står upfört i Cronones Jordebook till 5 Hemman sampt 1 Skatt, hwilka Hemman Kyrckioherden H:r Anders Köning af Ödesmåhl och på Fyra Åhrs Frijheet upptagit. Denne by är nu af ofwannembde Possessor med nödige Huusbygnad försedde sampt all den dugl: Åkern uppbrukat och Behålldne Giärdzgårdar omkring stängt. Och är detta Mogenpörttz Egor sampt tillhörige Lägenheter afmätt Efter förenembde Åboos Trägna Ansökning hoos Högwählborne H:r Baron och Landzhöfdingen om någon drägel: Ränta Emädan detta Mogenpörtt skall stå uppfört för 54 D:r 26 s: 181/5 pening Söllf:r:m:t Åhrl: Ränta, och Berättas att denna Stora Ränta och Hemmantahl Skolat warit ordsaken till detta Mogenpörtz Ödesmåhl. Fölljer nu desse hemmans Lägenheter och Speciale Beskrifning:

t:r

Cap:r

t:r

Cp:r

Lass

lass

 

Nembl:n

 

 

 

 

 

 

1:

Åker J Sädes Giärdet af Sandbl:d Leerjord till

1:

4:

 

 

 

 

2:

D:o Giärde Sandmylla Jordh

 

 

1

4:

 

 

3:

Trädesgiärde består af Sandbl:de Leerjordh till

1:

14

 

 

 

 

4:

D:o Giärde Sandmylle Jordh till

 

 

1

18

 

 

5:

2:ne Små Kåhltäppor widh byn af Sandbl:de lera till

 

4:

 

 

 

 

6:

en wret af Sand Jordh till

 

 

 

14

 

 

7:

Än nu liten wret af Sand mylla till

 

 

 

8

 

 

8:

utj Samma wreten Linda som Slåås när wreten är i Säde och kan der af bergas 1 lass hårdwals höö Årl:t deraf

 

 

 

 

:

 

 

Ängiarna

 

 

 

 

 

 

9:

Ängen undan Förbyn Består af Små Star och måssbotten intet bärande och utj wåta Åhr kan knapt något der af bergas Emädan wattnet då Står öfwer hela Ängen dock kan utj medelmåttig åhr der af bergas En Palm höö 4 lass på Palmen Räcknat

 

 

 

 

 

4:

 

Transport

2:

22:

3:

12:

4:

 

[Sida 2]

N:o

 

2:ra Graden

3:die Graden

Vinterlass

Hård-

val

Star

 

Transport

2:

22:

3:

12:

:

4:

10:

Odugel:och sanck Ödes Åker som slåås Årl:n består af hårdwalls höö till 4 t:d à 1 lass på tunlandet

 

 

 

 

4

 

11:

Än nu Slätta Drankzböhl kallat Består af Star och måssbotten äfwen utj wåta Åhr Swår att berga, kan Årligen der af Bergas 1 Palm höö

 

 

 

 

 

5

 

 

2:

22

3:

12

 

 

 

Åhrl:t uth Säde och Höö På Heela Byn

1.

11

1.

22

4

9:

 

S:a 3: t:r 1 Cap:e 13 Lass

 

 

 

 

 

 

 

Denna Bys tillhörige Skoug består af temmel: Godh Fång Skoug sampt Timber och litet biörck skog nödtorftigt muhlbeten.

Hwad Fiskie wattnet Angår så är det nu förtijden eij af något Serdeles wärde Alldenstundh den bästa wijken som är wijdh byn blifwit tid efter Annan Jgen wuxen derest utj forna tijder som berättas, hafwa kunna fångatz temmel: Braxen Fiskie. Kan nu Allenast hafwa några Katzior och Ryssior utj och litet widh fiskie leken fångas, widh den Öfriga Stranden kan Allenast några Sommar nothwarp finnas, sampt ett winter nothwarp widh Ängen Drankzböhl; litet Strömming fiskie med näth widh näth holmen Badstug:holm: och halfwa Lång holmen kan stundom lite fåås men intet af något Synnerl:t wärde.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tillbaka

Hemsidan