Mogenpörts historia

Tillbaka | Hemsidan | Takasisin | Kotisivu

 

 

Ett skeppsbrott vid Ängsön i oktober 1834 - Notis i "Helsingfors Tidningar" (Nr 100 / 17.12.1834)

 

ningen. Wiborgs Län: Ett Handl. i Helsingfors Langéen tillhörigt fartyg, fördt af Skepp. Gust. Nylander, som afgått från Lowisa till Ruotzensalmi Fästning, med Kronan tillhörige effekter, har under stark storm, natten emot d. 22 Okt. drifwit i land wid Engisö holme i Pyttis S:n och der förlorats: dock hade besättningen räddat sig och större delen af lasten, genom af kronobetjäningen föranstaltad hjelp, äfwen blifwit bergad.

 

Helsingfors universitetsbibliotek har lagt ut gamla finländska tidningar på internet. Klicka här för att läsa närmare.

 

24.11.2002

 

Tillbaka | Hemsidan | Takasisin | Kotisivu