< angbatar

Mogenpörts historia

Tillbaka | Hemsidan

Uppdaterad 12.5.2002

 

ÅNGBÅTAR

i vattnen kring Mogenpört

 

 Den äldre "Pyttis" | Den yngre "Pyttis" | "Stockfors VII"

 

TVÅ GÅNGER "PYTTIS"

I slutet av 1890-talet byggdes den inre farleden mellan Lovisa och Kotka, via bl.a. Kyrksundet och Spjutsund invid Mogenpört. Farleden blev färdig vid sekelskiftet. I mars 1901 stiftades Kotka-Lovisa Ångbåts Aktiebolag, som höll sin konstituerande bolagsstämma 13.5.1901, för att med en skärgårdsångare trafikera mellan Lovisa och Kotka. Bolagets ångbåt fick namnet "Pyttis". Fartyget visade sig emellertid vara för obekvämt och stort för den trånga, slingrande och grunda farleden. "Pyttis" trafikerade ännu sommaren 1902 trafikerade på linjen Stråka (i Pyttisgrenen av Kymmene älv) - Kotka - Fredrikshamn, men bolaget upplöstes emellertid redan 30.9.1902.

Källor: Kotka Nyheter 29.3.1902 och 31.5.1902; RA, Patent- och registerstyrelsen, handelsregisterakt nr 15.929 (Eb 82); Herman Hultin, Pyttis socken, Helsingfors 1926, s. 275.

 

I december 1902 stiftades ett nytt bolag, Kotka Ångbåts Aktie Bolag, för att fortsätta med skärgårdstrafiken mellan Pyttis och Kotka. Den nya ångbåten, som även den hette "Pyttis", var mindre än sin föregångare med samma namn och dessutom försedd med två propellrar, varför den var bättre rustad för färderna. Trafiken inleddes 1903 på linjen från Pyttis kyrkby, där denna bild är tagen, via bl.a. Spjutsund till Kotka. Trafiken fortgick under ett antal år. Men ångaren visade sig vara svagt konstruerad och efter en del haverier blev reparationskostnaderna alltför stora, vilket resulterade i att företaget måste läggas ner.

Kotka Nyheter skrev 21.4.1903: Kotka ångbåtsaktiebolags aktionärer sammanträdde senaste lördag, sedan hela aktiekapitalet numera inbetalts, till konstituerande bolagsstämma å Universal-Garden. Bolaget kommer som bekant att medels en under byggnad varande ångbåt förmedla trafiken å linjen Kotka-Stockfors längs den nyligen färdig vordna inre farleden mellan Kotka och Lovisa. Turerna koma som nämdt icke att utsträckas längre än till den nya cellulosafabriken invid Stockfors. Mellan Stockfors och Kotka anlöpas ytterligare följande platser: Kyrkobyn, Stroka, Sannäs, Svartbäck, Spjutsund, Stensnäs, Lökörn och Hästholmen. I direktionen invaldes som värkställande direktör hr C. Lönnström samt ingenjör Hj. Nerdrum och hr K. Wiiala. Till bolagets ombudsman utsågs hr. A. Dromberg.

Åt direktionen gafs i uppdrag att vidta åtgärder om, att ångbåtstrafiken å den nya linjen kommer igång genast vid seglationens början. Den af bolaget bestälda ångbåten levereras nämligen först den 1 juli.

Kotka Nyheter skrev 11.7.1903: Den nya ångaren "Pyttis", Kotka ångbåts aktiebolags nya ångare, hvilken liksom sin föregångare på samma trad bär namnet "Pyttis", anlände senaste tisdag till orten. Båten tager sig helt treflig ut ehuru densamma till följd däraf att den måste gå under särskilda broar, är ganska låg. Den är äfven ovanligt grundgående, hvarför den för vinnande af stadga har gjorts något bredare. I fören å densamma finnes en trefligt utförd hytt och därtill har båten äfven en mindre aktersalong, samt rundt om däcket rymliga bänkar. I fören finnes jämväl ett rum för manskapets räkning. Pyttis är dessutom utrustad med ett rymligt lastrum. Enligt öfverenskommelse borde den nya båten hafva gjort en fart och 8 knop, men torde denna hastighet vad afprovningen dock icke hafva uppnåtts. Pyttis begynte senaste onsdag kl. 3 sina turer mellan Kotka och Kyrkobyn samt det nya träsliperiet i Pyttis. En regelbunden daglig trafik å denna trad torde därmed ändtligen ha kommit till stånd.

Den nya båten är bygd å J.V. Stenberg & Söners värkstad i H:fors och mäter den i längd 56 eng. fot samt i bredd 12 fot. Fullastad ligger båten endast vidpass 3 fot djupt.

-----

När man kappas. Den nya ångaren Pyttis har som redan nämnts begynt sina turer mellan Kotka och Pyttis. Äfven Söder, som tidigare ensam upprätthållit trafiken å denna trad fortsätter därmed. Man har sålunda de senaste dagarna fått bevittna det egendomliga skådespelet att tvänne ångbåtar afgå på samma timme åt samma håll och med full maskin ränna i hvarandras kölvatten: Söder förut och Pyttis efter. Samma skådespel har upprepats om morgnarna. Man måster dock hoppas att denna löjliga kapplöpning inom kort upphör och en förnuftig öfverenskommelse fås till stånd mellan de båda rivalerna, ty det nuvarande kapprännandet torde vara föga till gagn vare sig för den resande allmänheten eller ångbåtarnas egare.

Annons i Kotka Nyheter 21.7.1903: Ångbåten Söders turer inhiberas af förekommen anledning från och med idag.

Källa: Kotka Nyheter; RA, Patent- och registerstyrelsen, handelsregisterakt nr 18.880 (Ea 83); Herman Hultin, Pyttis socken, Helsingfors 1926, s. 275f.

 

*****

 

SENARE FARTYG - TRAFIKEN UPPHÖR

 

År 1908 grundades i Svartbäck ett nytt ångbåtsföretag, som satte in ångaren "S/S Elvi" på linjen Pyttis - Kotka. Första världskriget, som bröt ut 1914, gjorde dock slut på trafiken. Ryska kronan behövde båten och efter händelserna våren 1918 räddade sig röda ledare med den undan till Ryssland, där fartyget blev kvar. Sommaren 1918 lyckades man därför först i juli få till stånd en regelbunden trafik till Pyttis med hjälp av Kotkaångaren "Broker". Senare övertogs sjötrafiken på Pyttis av motorbåten "Osmo", som ännu sommaren 1923 upprätthöll rutten mellan Pyttis kyrkby och Kotka.

Person- och godstrafiken övertogs därefter av bussar och lastbilar samtidigt som skärgårdsbefolkningen i allt högre grad började använda sina egna motorbåtar för sina färder. På grund härav beslöt också Pyttis Ångbåts A.B. i april 1925 att upplösa sig och sälja de statsobligationer som bolaget fått av staten som ersättning för sin av de röda bortförda ångbåt.

Källa: Herman Hultin, Pyttis socken, Helsingfors 1926, s. 276.

 

*****

 

"STOCKFORS VII"

Bogserbåten "Stockfors VII" bogserade pråmar lastade med cellulosamassa från Aktiebolaget Stockfors' träsliperi i Österkyrkoby till bolagets lastageplats i Spjutsund.

 

Tillbaka | Hemsidan