Aktuellt på Mogenpört – Ajankohtaista Munapirtissä

Hemsidan | Tillbaka| Takaisin | Kotisivu

 Senast uppdaterad 22.2.2008

 

 

 

AVSIKTEN ÄR ATT PÅ VERSÖ SKALL BEVILJAS MINST 50.000 VÅNINGSKVADRATMETER BYGGNADSRÄTT!

VERSÖSEEN HAVITELLAAN VÄHINTÄÄN 50.000 KERROSNELIÖMETRIÄ RAKENNUSOIKEUTTA!

 

 

 

Vad innebär en försäljning av Verso enligt köpebrevsutkastet?

 

·        Köparen får äganderätten till ca 206,2 hektar mark i Versö och på Långö

·        Köparen betalar 2,2 mn € som köpeskilling till kommunen

·        Därutöver skall köparen betala en tilläggsköpeskilling50 €/våningskvadratmeter för det de olika byggnader som hör till det ”naturturistcentrum” som skall förverkligas på området

·        För naturturistcentrets olika byggnader skall finnas minst (!) 50 000 våningskvadratmeter byggnadsrätt!

·        Tilläggsköpeskilingen är således minst 50 000 x 50 € = 2 500 000 €.

·        ”Master Plan 2020” uppgörs inom 5 månader.

·        Köparen bygger på egen bekostnad nödvändiga vägar, vattenförsörjningslinjer och övrig kommunalteknik

·        Efter en övergångsperiod drivs turistcentrets verksamhet av ett skilt bolag

 

 

 

Mitä Versön myynti tarkoittaa kauppakirjaluonnoksen mukaan?

 

·        Ostaja saa omistukseensa n. 206,2 hehtaaria maata Versössä ja Långössä.

·        Ostaja maksaa kauppahintana 2,2 milj. € kunnalle

·        Tämän lisäksi ostajan tulee maksaa lisäkauppahintaa ”luontomatkailukeskuksen” toteuttamista varten rakennettavaksi tarkoitettujen kaikenlaisten rakennusten rakennusoikeudesta 50 €/kerrosneliömetriltä

·        Matkailukeskuksen muodostamiseksi tarkoitettujen erilaisten rakennusten rakentamista varten rakennusoikeutta tulee olla vähintään (!) 50 000 kerrosneliömetriä!

·        Lisäkauppahinta on siis vähintään 50 000 x 50 € = 2 500 000 €.

·        ”Master Plan 2020” on laaditaan 5 kuukaudessa.

·        Ostaja rakentaa alueelle tarvittavat tiet, vesihuoltolinjat ja muun kunnallistekniikan omalla kustannuksellaan.

·        Ylimenokauden jälkeen matkailukeskusksen toimintaa pyörittää erillinen yhtiö

 

Den byggnadsrätt som som eftersträvas är verkligt enorm!

  • Kommunfullmäktige kommer inte 25.2  att ta ställning till det särskilda planläggningsavtalet

Tavoiteltu rakennusoikeus on todella valtava!

  • Kunnanvaltuusto ei tule 25.2. ottamaan kantaa erilliseen kaavoitussopimukseen

 

 

 

 

Avtalsutkastet som kommunfullmäktige skall ta ställning till den 25 februari 2008 (färgläggningen och kursiveringen har gjorts av byaföreningen) lyder på följande sätt:

Sopimusluonnos johon kunnanvaltuuston on otettava kantaa helmikuun 25. 2008 (väritys ja lihavointi on kyläyhdistyksen) on muotoiltu seuraavalla tavalla:

 

 

ESISOPIMUS KIINTEISTÖN KAUPASTA

 

 

MYYJÄ                             

 

Pyhtään kunta (y-tunnus 0162798-0) os. Siltakyläntie 175, 49220 SILTAKYLÄ, jäljempänä myyjä.

 

OSTAJA      

 

Perustettavan yhtiön ”Kiinteistöosakeyhtiö BlueWhite Munapirtti” lukuun

1. Pekka Sivonen (ht 091061-xxxx)

2. Reino Uusitalo (ht ____________)

os. ______________,

jäljempänä ostaja.

 

 

ESISOPIMUKSEN TARKOITUS          

 

Tällä esisopimuksella myyjä sitoutuu myymään ja ostaja sitoutuu ostamaan Pyhtään kunnan Malmin kylässä sijaitsevan Malms –nimisen tilan RN:o 1:114. Tilan pinta-ala on noin 206,2 ha.

 

KAUPPAHINTA               

 

Kauppahinta on 2.200.000 (kaksimiljoonaakaksisataatuhatta) euroa.

 

Tämän lisäksi ostaja sitoutuu maksamaan lisäkauppahintaa määräalalle luontomatkailukeskuksen toteuttamista varten rakennettavaksi tarkoitettujen kaikenlaisten rakennusten rakennusoikeudesta 50 euroa / kerrosneliömetriltä liitteenä 1 olevassa lopullisessa kiinteistönkauppakirjaluonnoksessa tarkemmin mainituin ehdoin.

 

KAUPAN TOTEUTUMISEN EHDOT

 

Osapuolet sitoutuvat allekirjoittamaan tämän sopimuksen liitteenä 1 olevan lopullisen kiinteistönkauppakirjan sen jälkeen kun kaikki seuraavat ehdot ovat täyttyneet:

 

1. Pyhtään kunnanvaltuuston lopullisen kauppakirjan hyväksymistä koskeva päätös on saanut lainvoiman.

 

2. Ostajan laatima Pyhtään Munapirtti Master Plan 2020 -raportti on valmistunut ja Pyhtään kunnanhallitus on sen hyväksynyt. Raporttiin sisältyvistä kaavoitustavoitteista määrätään sopijapuolten välisessä erillisessä kaavoituksen käynnistämissopimuksessa. Pyhtään kunnanhallitus arvioi ja päättää asiasta kuukauden kuluessa siitä, kun Master Plan- raportti on julkaistu kunnan kotisivulla. Master Plan- raportti tehdään vuorovaikutuksessa ainakin seuraavien intressiryhmien kanssa:

 

a. Pyhtään kunta

b. Munapirtin asukkaat ja maanomistajat

c. Pyhtään kunnan asukkaat ja järjestöt edustajiensa kautta

d. Seutukunnan ja maakunnan viranomaiset sekä elinkeinoelämän edustajat

e. Valtiovallan edustajat

 

 

Tässä esisopimuksessa mainitulla Pyhtään Munapirtti Master Plan 2020 –asiakirjalla tarkoitetaan kattavaa näkemystä ja tahdonilmaisua siitä, mitä palveluja ja toimintoja Munapirtin alueella ja sen lähiympäristössä on, mitä palveluja ja toimintoja tarvitaan kansainvälisen luontomatkailukeskuksen toteuttamiseksi, mitkä ovat liiketoimintamahdollisuudet alueella sekä alueelle aiottujen toimenpiteiden vaikuttavuuden arviointia ja karkealla tasolla olevaa suorittamisjärjestystä.

 

MUUTOKSET                   

 

Osapuolet toteavat, että lopulliseen kauppakirjaan voidaan tarvittaessa tehdä vielä teknisluonteisia tms. vähäisiä muutoksia olosuhteiden niin vaatiessa.

 

LOPULLISEN KAUPPAKIRJAN ALLEKIRJOITUS

 

Lopullinen kauppakirja on allekirjoitettava viivytyksettä ja viimeistään 14 päivän kuluttua siitä, kun aikajärjestyksessä viimeksi toteutuva edellä mainituista lopullisen kaupan edellytyksistä on täyttynyt.

 

Mikäli kaikki lopullisen kaupan edellytykset eivät ole toteutuneet viimeistään 31.12.2010 mennessä, raukeaa tämä esisopimus.

 

KAUPAN RAUKEAMINEN

 

Mikäli lopullinen kauppa jää toteutumatta sen vuoksi, etteivät edellä mainitut lopullisen kaupan toteutumisen ehdot kokonaisuudessaan täyty, ei kummallakaan osapuolella ole mitään vaatimuksia toisiaan kohtaan.

 

 

Tätä esisopimusta on tehty kolme (3) samanlaista kappaletta, yksi myyjälle, yksi ostajalle ja yksi julkiselle kaupanvahvistajalle.

 

 

Pyhtäällä __.  tammikuuta 2008

 

 

PYHTÄÄN KUNTA

 

_________________________               ________________________

                      Nimen selvennys                                        Nimen selvennys

 

Hyväksymme tämän esisopimuksen ehdot ja sitoudumme täyttämään ne. Paikka ja aika edellä mainitut.

 

 

                      Perustettavan Kiinteistöosakeyhtiö BlueWhite Munapirtin lukuun

 

                     

                      __________________________             ________________________

                      Pekka Sivonen                                           Reino Uusitalo

 

 

JULKISEN KAUPANVAHVISTAJAN TODISTUS

 

Julkisena kaupanvahvistajana todistan, että Pyhtään kunta edustajanaan ____________ sekä Pekka Sivonen ja Reino Uusitalo perustettavan Kiinteistöosakeyhtiö BlueWhite Munapirtin lukuun luovutuksensaajana ovat allekirjoittaneet tämän kiinteistönkaupan esisopimuksen ja että he ovat olleet yhtä aikaa läsnä tässä tarkoitettua sopimusta vahvistettaessa. Olen tarkistanut allekirjoittajien henkilöllisyyden ja todennut, että esisopimus on tehty maakaaren 2 luvun 1 §:ssä säädetyllä tavalla.

 

                                            Paikka ja aika edellä mainitut.

 

 

(Julkinen kaupanvahvistaja)

 

 

Liite 1 kiinteistön kaupan esisopimukseen

 

K A U P P A K I R J A       

 

 

 

MYYJÄ

 

                         Pyhtään kunta, jäljempänä myyjä.

                         Siltakyläntie 175, 49220 Siltakylä

 

 

OSTAJA

 

                         Perustettavan yhtiön ”Kiinteistöosakeyhtiö BlueWhite Munapirtti” lukuun, jäljempänä ostaja

1.        Pekka Sivonen (ht 091061-xxxx)

2.        Reino Uusitalo (ht xxxxxx-xxxx).

                        

 

 

KAUPAN KOHDE 

 

                         Pyhtään kunnan Malmin kylässä sijaitseva Malms -niminen tila Rno 1:114 (kartta liitteenä nro x). Tilan pinta-ala on noin 206 ha.

 

                         Tilalla on kymmenen välttäväkuntoista kevytrakenteista lomarakennusta ja kolme saunarakennusta, grillikatos, 11 kuivakäymälää sekä pieni varastorakennus. Rakennukset käymälöitä lukuun ottamatta on sähköistetty ja niille on vedetty ns. kesävesijohtoverkosto. Pääosa rakennuksista on rakennettu 1960-luvulla. Rakennukset, vesijohtoverkosto ja sähköliittymä sisältyvät kauppaan.

 

 

KAUPPAHINTA

 

                         Kauppahinta on kaksimiljoonaakaksisataatuhatta (2 200 000,00) euroa. Ostaja maksaa lisäkauppahintana alueelle kaavoituksella kaikenlaisten rakennusten rakentamiseen osoitetusta rakennusoikeudesta 50 euroa kerrosneliömetriltä.

 

 

KAUPAN MUUT EHDOT

 

                         Tämän kiinteistönkaupan kaikki ehdot on esitetty tässä kauppakirjassa.

 

 

1  Kauppahinnan maksaminen

 

                         Kauppahinnasta 2 200 000 maksetaan tässä kaupantekotilaisuudessa ja kuitataan maksetuksi tämän kauppakirjan allekirjoittamisella. Lisäkauppahinta maksetaan Pyhtään kunnan Nordea pankissa olevalle pankkitilille 154130-107 kolmena yhtä suurena eränä siten, että ensimmäinen kolmasosa kauppahinnasta maksetaan kahden viikon kuluessa siitä, kun alueelle laadittava asemakaava on saanut lainvoiman. Lisäkauppahinnan toinen 1/3 erä maksetaan vuoden kuluttua ja viimeinen 1/3 erä kahden vuoden kuluttua siitä, kun alueelle laadittava asemakaava on saanut lainvoiman.

 

 

2  Omistus- ja hallintaoikeus

 

                         Hallintaoikeus kiinteistöön siirtyy ostajalle heti ja omistusoikeus sen jälkeen, kun koko kauppahinta on maksettu.

 

 

3  Kiinnitykset ja panttioikeudet

 

                         Kiinteistöön ei ole vahvistettu kiinteistökiinnityksiä.

 

 

4  Rasitteet ja rasitukset

 

                         Kiinteistö myydään rasitteista ja rasituksista vapaana.

 

 

5  Verot, maksut ja vastuu vahingoista

 

                         Myyjä vastaa kiinteistöstä suoritettavista veroista ja maksuista sekä kiinteistöä kohdanneista vahingoista siihen saakka, kunnes hallintaoikeus siirtyy ostajalle. Ostaja vastaa sanotuista veroista ja maksuista sekä vahingoista hallintaoikeuden siirtymisen jälkeen. Kaupantekovuoden kiinteistöverosta vastaa ostaja.

 

                         Ostaja suorittaa kauppaan liittyvän varainsiirtoveron ja vastaa kiinteistön erottamiseen omaksi tilakseen liittyvistä kustannuksista. Ostaja on tietoinen lainhuudon hakemisen määräajasta sekä sen tai varainsiirtoveron maksun viivästymisen aiheuttamasta veron korotuksesta ja vastaa yksin siitä.

 

 

6  Kohteeseen tutustuminen

 

                         Ostaja on käynyt kiinteistöllä useita kertoja loppuvuodesta 2007 lähtien. Ostaja on tarkastanut kiinteistön, sen alueen ja rajat sekä tutustunut alueen maasto-olosuhteisiin ja rakennusten kuntoon. Ostaja on tietoinen siitä, että rakennuksissa saattaa olla laajoja kosteus- tai muita vastaavia vaurioita, joiden perusteella rakennukset voivat olla purkukuntoisia. Myyjä ei vastaa rakennuksissa olevista virheistä. Ostaja on verrannut näitä seikkoja kaupan kohteesta esitetyistä asiakirjoista saataviin tietoihin. Ostajalla ei ole huomauttamista näiden seikkojen osalta.

 

                         Ostaja vastaa rakennushankkeen suunnitteluun liittyvien maaperätutkimusten suorittamisesta ja maaperän edellyttämistä hankkeen toteuttamiseen liittyvistä rakenteellisista ratkaisuista.

 

                         Ympäristönsuojelulain 104 §:n mukaisena selontekonaan myyjä ilmoittaa ettei myyjän tiedossa ei ole, että kaupan kohde olisi siellä harjoitetun toiminnan vuoksi tai muutoin pilaantunut tai että maaperässä olisi sellaisia jätteitä tai aineita, jotka saattavat aiheuttaa maaperän tai pohjaveden pilaantumista.

 

 

7  Asiakirjoihin tutustuminen

 

                         Ostaja on tutustunut kiinteistöä koskeviin asiakirjoihin, joita ovat:

 

                         1. Lainhuutorekisterin ote

                         2. Rasitustodistus

                         3. Kiinteistörekisterinote

                         4. Kaavakartat ja -määräykset

                        

                         Ostaja on tutustunut myös naapurikiinteistöjä koskeviin asiakirjoihin, joita ovat:

 

                         1. Kaavakartat ja -määräykset

 

 

8  Rakentamisvelvoite

 

Ostaja sitoutuu rakentamaan/rakennuttamaan alueelle laadittavan Pyhtään Munapritti Master Plan 2020 –raportin mukaisen luontomatkailukeskuksen vuoteen 2020 mennessä.

 

Ostaja sitoutuu rakentamaan alueelle laadittavan asemakaavan toteuttamiseksi tarvittavat tiet, vesihuoltolinjat ja muun kunnallistekniikan kustannuksellaan.

 

 

9  Johtojen ym. sijoittaminen

 

                         Ostaja huolehtii kunnan osoittamien yhdyskuntaa tai kiinteistöä palvelevien tarpeellisten johtojen, laitteiden yms. ja niiden kiinnikkeiden sekä jalankulkutasojen ja jalankulku-ulokkeiden ja niiden katosten kannattimien sijoittamisesta kiinteistölle, sen yli ja sillä sijaitseviin rakennuksiin.

 

 

10  Vallintarajoitus

 

                         Ostaja sitoutuu ottamaan kohdassa 9 mainitun sopimusehdon kiinteistöä tai sen osia koskeviin vastaisiin luovutuskirjoihin.

 

 

11  Sopimussakko ja vahingonkorvaus

 

                         Mikäli ostaja laiminlyö edellä tarkoitetun rakentamisvelvollisuuden, hän on velvollinen suorittamaan myyjälle sopimussakkona 5 % kokonaiskauppahinnasta määräajan umpeen kuluttua ja jokaiselta seuraavalta 12 kuukauden kaudelta, kunnes velvoite on täytetty. Mikäli ostaja luovuttaa kiinteistön sopimuksen vastaisesti rakentamattomana edelleen, hän on velvollinen suorittamaan myyjälle sopimussakkona  20 000  euroa kertasuorituksena. Myyjä voi vapauttaa ostajan joko kokonaan tai osittain tässä tarkoitettujen sopimussakkojen suorittamisesta.

 

                         Mikäli ostaja muutoin rikkoo tätä sopimusta, hän on velvollinen korvaamaan myyjälle tästä aiheutuvan vahingon.

 

 

12  Maksamattoman kauppahinnan vakuus

 

Ostaja asettaa myyjälle maksamattoman kauppahinnan vakuudeksi 1,8 miljoonan euron määräisen omavelkaisen pankkitakauksen tai muun vastaavan hyväksyttävän vakuuden.

 

13  Irtaimisto

 

                         Tämän kiinteistönkaupan yhteydessä ei ole myyty irtaimistoa.

 

 

14  Purkava ehto

 

Ostajalla on oikeus purkaa kauppa, mikäli määräalalle ei ole lainvoimaisella asemakaavan hyväksymispäätöksellä osoitettu rakennusoikeutta matkailukeskuksen muodostamiseksi tarkoitettujen erilaisten rakennusten rakentamista varten vähintään 50 000 k-m2. Ostajan on esitettävä kaupan purkuvaatimus myyjälle viimeistään kolmen (3) kuukauden kuluessa siitä, kun alueen asemakaava on hyväksytty ja saanut lain voiman, kuitenkin viimeistään 31.12.2010.

 

Myyjällä on oikeus purkaa kauppa, mikäli ostaja ei ole aloittanut Pyhtään Munapirtti Master Plan 2020 –raportin mukaisen  luontomatkailukeskuksen rakentamista viimeistään vuoden kuluessa siitä, kun tässä kauppakirjassa tarkoitetulle kiinteistölle laadittava asemakaava on saanut lain voiman.

 

 

15  Muut sopimusehdot

 

1.        Ostaja sitoutuu kustannuksellaan laatimaan Munapirtin kansainvälisen luontokeskuksen Master Plan 2020 –työn vuorovaikutuksessa kiinteistönkaupan esisopimuksessa mainittujen sidosryhmien kanssa sekä julkaisemaan työn tuloksena Pyhtään Munapirtti 2020 Master Plan –raportin. Raportti julkaistaan viiden kuukauden kuluttua tämän kiinteistökaupan esisopimuksen allekirjoittamisesta. Osallistava Master Plan –prosessi ja julkaistava raportti mahdollistaa Pyhtään matkailuelinkeinon strategisen ja tasapainoisen kehittämisen. Raportti päivitetään myöhemmin tarvittaessa.

 

2.        Ostaja sitoutuu omalla kustannuksellaan laatimaan luontomatkailukeskuksen maankäyttösuunnitelman ja maksamaan kaavoituksesta aiheutuvat kustannukset kuten kiinteistönkaupan esisopimukseen liittyvässä kaavoituksen käynnistämissopimuksessa on sovittu.

 

3.        Ostaja toimii omalla kustannuksellaan pitkäjänteisesti hankkeen innovaattorina, konseptoijana, sijoittajia etsivänä ja koordinoivana organisaationa. Munapirttiä rakennetaan hajautetulla sijoitusmallilla. Ostaja koordinoi sijoituksia siten, että kokonaisuus kehittyy harmonisesti ja eteneminen noudattaa hyväksyttyä Pyhtään Munapirtti Master Plan 2020 -raporttia.

 

4.        Ostaja sitoutuu omalla kustannuksellaan luontomatkailukeskuksen  globaalin markkinointi-ilmeen kehittämiseen ja sen lanseeraamiseen sekä koordinoimaan luontomatkailukeskuksen kaikkien palvelujen alkuvaiheen markkinointia 31.12.2011 asti, johon mennessä ostaja sitoutuu perustamaan yhdessä alueella palveluita tarjoavien yrittäjien kanssa Munapirtin Matkailu Oy –nimisen yhtiön. Perustettava yhtiö huolehtii perustamisensa jälkeen alueen yhteismarkkinoinnista. Siihen voivat liittyä myös kaikki myöhemmin alueelle tulevat toimijat.

 

5.        Myyjä sitoutuu kykyjensä mukaan vaikuttamaan neuvotteluteitse siihen, että myyjän ja Oka Oy:n välinen kauppa koskien Malms RN:o 1:114 -tilaan kuuluvaa Vassholman saarta (36 000 m2) ja sen viereistä noin 23 500 m2:n määräalaa, voidaan purkaa. Ostaja sitoutuu ostamaan em. alueet käyvällä, puolueettoman arvioijan määrittämällä, kauppahinnalla ja liittämään ne osaksi luontomatkailukeskusta. Ostaja sitoutuu maksamaan Oka Oy:lle maakaaren 2 luvun 33 pykälän 2 momentissa tarkoitetun koron palautettavalle kauppahinnalle, mikäli tässä sopimuskohdassa tarkoitettu kaupan purku toteutuu.

 

6.        Myyjä sitoutuu kykyjensä mukaan vaikuttamaan neuvotteluteitse siihen, että myyjän ja Kotkan Energia Oy:n välinen kauppa koskien noin 25,5 ha:n suuruista määräalaa Malms RN:o 1:114 –nimisestä tilasta, voidaan purkaa. Ostaja sitoutuu ostamaan em. määräalan käyvällä, puolueettoman arvioijan määrittämällä, kauppahinnalla, kuitenkin vähintään hinnalla 10 700 euroa hehtaarilta. Ostaja sitoutuu liittämään määräalan osaksi luontomatkailukeskusta. Ostaja sitoutuu maksamaan Kotkan Energia Oy:lle maakaaren 2 luvun 33 pykälän 2 momentissa tarkoitetun koron palautettavalle kauppahinnalle, mikäli tässä sopimuskohdassa tarkoitettu kaupan purku toteutuu.

 

7.       Myyjä vastaa siitä, että kiinteistöllä oleva Versörevet-niminen niemi lähiympäristöineen (alue merkitty karttaliitteeseen) osoitetaan kiinteistölle laadittavassa asemakaavassa yleistä virkistyskäyttöä palvelevaksi alueeksi, jolle ostaja voi kaavan mukaisesti rakentaa käyttötarkoitusta palvelevia matkailukeskuksen rakenteita.

 

8.        Tilalle kuuluvat yleiset oikeudet ja etuudet sisältyvät kauppaan. Nyt myytävälle määräalalle on olemassa olevat tieoikeudet.

 

9.        Ostaja ei saa perustaa tämän kauppakirjan kohteena olevaa kiinteistöä rasittavia panttioikeuksia tai erityisiä oikeuksia ilman myyjän suostumusta ennen kuin kiinteistön omistusoikeus on siirtynyt ostajalle.

 

10.    Tässä kauppakirjassa mainitulla Pyhtään Munapirtti Master Plan 2020 –asiakirjalla tarkoitetaan kattavaa näkemystä ja tahdonilmaisua siitä, mitä palveluja ja toimintoja Munapirtin alueella ja sen lähiympäristössä on, mitä palveluja ja toimintoja tarvitaan kansainvälisen luontomatkailukeskuksen toteuttamiseksi, mitkä ovat liiketoimintamahdollisuudet alueella sekä alueelle aiottujen toimenpiteiden vaikuttavuuden arviointia ja karkealla tasolla olevaa suorittamisjärjestystä.

 

 

ALLEKIRJOITUKSET

 

 

                         Tätä kauppakirjaa on tehty kolme yhtäpitävää kappaletta, yksi myyjälle, yksi ostajalle ja yksi julkiselle kaupanvahvistajalle.

 

Pyhtäällä                . päivänä                   kuuta 2008

 

 

PYHTÄÄN KUNTA

 

 

Olli Ikonen                                                                       Matti Rupponen

Kunnanjohtaja                                                                Hallintojohtaja

 

 

Hyväksymme tämän kauppakirjan ehdot ja sitoudumme ne täyttämään.

 

PERUSTETTAVAN KIINTEISTÖOSAKEYHTIÖ BLUEWHITE MUNAPIRTIN LUKUUN

 

 

Pekka Sivonen                                                                 Reino Uusitalo

 

 

JULKISEN KAUPANVAHVISTAJAN TODISTUS

 

Julkisena kaupanvahvistajana todistan, että Pyhtään kunta edustajanaan kunnanjohtaja Olli Ikonen ja hallintojohtaja Matti Rupponen luovuttajana sekä Pekka Sivonen ja Reino Uusitalo perustettavan yhtiön Kiinteistöosakeyhtiö BlueWhite Munapirtin lukuun luovutuksen saajana ovat allekirjoittaneet tämän luovutuskirjan ja että he ovat olleet yhtä aikaa läsnä luovutusta vahvistettaessa. Olen tarkistanut allekirjoittajien henkilöllisyyden ja todennut, että luovutuskirja on laadittu maakaaren 2 luvun 1 pykälässä säädetyllä tavalla.

 

Paikka ja aika edellä mainitut.